BREEAM in.Use

BREEAM IN-USE FÖR MER HÅLLBARA BYGGNADER

BREEAM In-Use är ett certifieringssystem för befintliga byggnader. Systemet ger underlag för lägre förvaltningskostnader och förbättrad prestanda.

Offertförfrågan
BREEAM IN-USE

Ett verktyg för att mäta och förbättra miljöprestandan i byggnader

Miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use International är BRE:s (Building Research Establishment) internationella miljöcertifiering för befintliga byggnader. Systemet används för att sammanställa befintliga data och handlingsplaner för att öka en befintlig byggnads hållbarhet över tid. Detta gör man med hjälp av regelbundna uppföljningar och omcertifieringar. Sedan 2013 hanterar Sweden Green Building Council den svenska versionen av BREEAM, BREEAM-SE.

Några av fördelarna med BREEAM In-Use:

  • BREEAM är ett av de mest väletablerade miljöcertifieringssystemen och idag finns mer än 500 000 certifierade byggnader.
  • Systemet bedömer byggnadens miljöpåverkan, samt byggnadens sociala och ekonomiska hållbarhet.
  • En BREEAM In-Use byggnad är hållbar och strävar till att förbättra välbefinnandet för dem som arbetar, använder eller bor i fastigheten.
  • Du får tydliga handlingsplaner avseende hållbarhet för alla certifierade fastigheter.
  • Ger underlag för kontinuerligt förbättringsarbete.

BREEAM In-Use – långsiktiga underhållsplaner för befintliga byggnader

Vid en BREEAM In-Use miljöcertifiering är det viktigt att det finns tydliga riktlinjer för underhåll och en inarbetad underhållsplan för byggnaden. På så sätt kan fastighetsägaren kontinuerligt se till att underhålla och förbättra byggnadens prestanda. För att bibehålla en BREEAM-certifiering måste byggnaden följas upp och få en återcertifiering minst en gång per år. I uppföljningen kan man rapportera om förbättringar i prestanda. I samband med utförda förbättringar och åtgärder finns möjlighet att uppnå en högre certifieringsnivå.

Intresserad av att certifiera ett nybyggnadsprojekt enligt BREEAM? Läs mer här.

BREEAM INUSE LOGO

Så går en certifiering till:

Bedömningsprocessen för BREEAM In-Use är indelad i ett antal olika kategorier som är relevanta för att mäta en befintlig byggnads miljöprestanda. En BREEAM In-Use Asessor bedömer varje byggnad utifrån ledning, hälsa och välmående, energi, transport, vatten, resurser, motståndskraft, markanvändning samt ekologi och förorening. Utifrån granskningen sammanställer våra konsulter en redovisningsrapport som ligger till grund för certifieringen.

Våra BREEAM In-Use Assessor fungerar som en kontrollfunktion för certifieringsarbetet. Vi kan även fungera som samordnare för att hämta in och sammanställa underlag inför certifiering. Detta kan även fastighetsägaren sköta själv med vår bedömning som kravställning.

Läs mer om miljöcertifieringar

Kontakta oss gärna för mer information