Energisamarbete med Salems kommun

Raksystems hjälper Salems kommun minska energianvändningen

Salems kommun har som mål att spara 20% av energianvändningen inom sitt fastighetsbestånd och har för detta arbete tagit hjälp av Raksystems.

Tillsammans med Salems kommun beslutades i ett möte att genomföra en övergripande energianalys. Huvudsyftet med analysen var att ge en god bild av vilka fastigheter som vi såg hade högst besparingspotential och därför borde prioriteras i det senare arbetet med energikartläggning och energieffektiviseringsåtgärder. Utöver att få en god översiktsbild så har det också gett Salems kommun möjlighet att se en tydlig redovisning av relevanta nyckeltal för energiprestandan och identifierat brukarbeteenden.

Energianalysen belyser energiflöden med högst besparingspotential

Raksystems inledde projektet med att hämta hem energistatistik för kalenderåret 2019 från respektive energibolag. Därefter behandlades och analyserades datan med hjälp av en programvara som egenutvecklats av Raksystems.

Energianalysen gav en god indikation på vilka energiflöden som hade högst besparingspotential och därför kunde rekommenderas att prioriteras i den efterföljande kartläggningen.

Energi förtjänar samma strukturerade angreppssätt som ekonomi

”Jag tycker såklart det är väldigt roligt att vi kom i kontakt med Salems kommun i ett tidigt skede så att vi fick möjlighet att vara med och hjälpa dem genom hela processen från planering till genomförande. Min erfarenhet från tidigare projekt är att många fastighetsägare inte arbetar löpande med energifrågorna på den här detaljnivån. Varför det ser ut så är egentligen obegripligt. Många fastighetsägare håller hög svansföring gällande energi och miljö vilket tyvärr inte visar sig vara hela sanningen när man granskar närmare. Energi är likt pengar en begränsad resurs och förtjänar samma systematiska och strukturerade angreppssätt.

Johan Ekman, energiexpert Raksystems

Jag anser att det finns all anledning att ha en organisation för energi med resurser som aktivt arbetar med frågan och som budgeterar, mäter löpande, följer upp och vidtar åtgärder utifrån resultaten för att justera till det bättre. För att en fastighetsägare ska nå de uppsatta målen måste vi alla arbeta mer aktivt med energiuppföljning och planering av åtgärder, det finns ingen annan väg att ta”, säger Johan Ekman.

”Energibesparing och hållbarhetsfrågor är centrala delar i den framtida utvecklingen av Salems fastighetsrelaterade arbete. Det genomförda samarbetet är en del av detta större övergripande arbete. Vi är nöjda över det presterade arbetet och tar resultaten och erfarenheterna med oss in i våra framtida handlingsplaner”, säger Erik Engström Fastighetschef Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Salems Kommun.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med energibesparing i dina byggnader välkommen att kontakta Claudia Cizmeli eller Johan Ekman

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp