BREAAM IN-USE
BREEAM in-Use

BREEAM IN-USE förbättrar miljöprestanda i befintliga byggnader

BREEAM In-Use (BiU) International är BRE:s (Building Research Establishment) internationella miljöcertifiering för befintliga byggnader.

Green Building Services

Ett verktyg för att mäta och förbättra miljöprestandan i byggnader

BiU används för att sammanställa befintliga data och handlingsplaner för att öka en befintlig byggnads hållbarhet över tid. Certifieringen mäter byggnadens prestanda och belyser områden med förbättringspotential. Detta skapar underlag för ett proaktivt underhållsarbete och kontinuerlig uppföljning.

Några av fördelarna med BREEAM In-Use:

  • BREEAM är ett av de mest väletablerade miljöcertifieringssystemen och idag finns mer än 500 000 certifierade byggnader.
  • Systemet bedömer byggnadens miljöpåverkan, samt byggnadens sociala och ekonomiska hållbarhet.
  • En BREEAM In-Use byggnad är hållbar och strävar till att förbättra välbefinnandet för dem som arbetar, använder eller bor i fastigheten.
  • Du får tydliga handlingsplaner avseende hållbarhet för alla certifierade fastigheter.
  • Ger underlag för kontinuerligt förbättringsarbete.
BREEAM In-Use

BREEAM In-Use certifieringen är indelad i två delar

BiU bedöms byggnaden i två delar, byggnadsprestanda och förvaltning. Det är möjligt att välja en eller båda delarna.  Områden som ingår är energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, resilience- och resurshantering. Även byggnadens tillgång till allmän service och de föroreningar byggnaden kan ge upphov till ingår i bedömningen.

För varje område beräknas hur stor del av den totala poängen för området byggnaden har uppnått. Detta aggregeras sedan till en totalpoäng och en betygsnivå. Genom BREEAMs betygsnivåer kan prestandan för en byggnad jämföras med andra bedömda byggnader av samma typ, samt med hållbarhetsprestandan för ett byggnadsbestånd.

Installationsledning

Raksystems samordnar din certifieringsprocess

För att registrera, granska och administrera en certifieringsansökan krävs en licensierad BiU Assessor och för en tryggare resa rekommenderas även en BREEAM samordnare.

Raksystems erbjuder:

Certifierad BREEAM In-Use Assessorer

Assessorn är en oberoende part som granskar bevisunderlag, utför platsbesök och därefter bedömer byggnadens uppfyllnad av BiU-kraven. Bedömningen ligger sedan till grund för certifieringsansökan.

BiU-samordnare och rådgivare

För att underlätta certifieringsprocessen kan en BiU-samordnare hjälpa kunden med expertråd kring tolkning av certifieringskrav och omfattning av dokumentation, koordinera bevisdokumentation med mera.

Läs mer om Miljöcertifieringar

Kontakta oss gärna för mer information