Fuktinventering
FUKTINVENTERING

Fuktinventering upptäcker fuktproblem inför ombyggnation

En fuktinventering är en inventering av byggnadens tekniska status avseende fukt och är ofta nödvändig inför en planerad ombyggnation.

Fuktsakkunnig fuktinventering

Fuktinventering upptäcker befintliga och kommande fuktproblem

Fuktinventeringen hjälper dig som fastighetsägare att planera, renovera samt underhålla byggnaden på rätt sätt. Det är viktigt att upptäcka fuktproblem och risker för fuktproblem i god tid. En väl utförd fuktinventering kan:

  • Minimerar risken för minskad hållfasthet.
  • Förbättra inomhusmiljön i byggnaden.
  • Hitta och åtgärda fuktskaderisker i god tid.

Fuktstatusbedömning av byggnadens konstruktionsdelar

Vid en fuktinventering går vi systematisk genom byggnadens alla konstruktionsdelar. Från grund till fasader och tak. Vi undersöker även konstruktioner och utrymmen invändigt. Detta gör vi i syfte att bedöma hur olika konstruktionsdelar mår, samt om fastigheten står inför akuta renoveringsbehov. Vi kan även avgöra vilka renoveringsbehov som kommer uppstå inom 5–25 år framåt.

Inför ombyggnation utgör en fuktinventering ett underlag för fastighetsägaren och projektören att fatta genomtänkta, korrekta beslut. Att inleda ett ombyggnadsprojekt utan att ha information om grundläggande konstruktioner är mycket riskfyllt och kan ha stora konsekvenser för kostnadsbilden. Det finns även risk för framtida inomhusmiljöproblem om fukt- och inomhusmiljörisker nedprioriteras. Läs mer om inomhusmiljöutredning här.

Vid en fuktskada är det viktigt att fastställa orsaken till skadan och i samband med utredningen kan vi behöva beskriva orsaksförloppet genom fukt och värmeberäkningar där vi verifierar eller avfärdar eventuella teser vi har. Vi använder oss av enklare beräkningar som mer komplexa mjukvaror, t ex. WUFI för fukt och värmeberäkningar samt för köldbryggeberäkningar.

Fönster med kondense vid fuktinventering

Fuktinventering – en omfattande inventering av potentiella fuktrisker

En fuktinventering omfattar byggnadens klimatskärm och framförallt fuktkänsliga utrymmen inomhus. Utvändigt inventerar vi även omhändertagande av ytvatten, dvs marklutning. I inventeringen ingår även granskning av riskkonstruktioner. Dessutom bedömer vi huruvida vissa delar av byggnaden behöver en mer utförlig undersökning. Inför inventeringen granskar vi samtliga ritningar för att identifiera fuktkänsliga konstruktioner. För att vi ska ha möjlighet att utföra en så komplett fuktinventering som möjligt, är det värdefullt att få tillgång till befintlig dokumentation. Här ingår allt från tidigare fuktskador och hur dessa åtgärdats till förekomst av avvikande lukter, missfärgningar till mattsläpp.

Fuktinventering är ett nödvändigt steg i samband med vissa miljöcertifieringar. Vi utför fuktinventeringar bland annat då vi certifierar byggnader enligt Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift.

Läs mer om Fuktsäkerhetsarbete

Kontakta oss gärna för mer information