Kontrollplan för rivning
KONTROLLPLAN FÖR RIVNING

Hantera rivningsavfall med en kontrollplan för rivning

Raksystems kontrollplan kartlägger vilka typer av avfall som en rivning ger upphov till och hur dessa skall tas om hand på rätt sätt.

Kontrollplan rivning

Kartlägg rivningsavfall med en kontrollplan

I samband med en rivning är det viktigt att säkerställa att avfallet tas om hand på bästa sätt. Våra konsulter kartlägger allt avfall som rivningen ger upphov till och upprättar en kontrollplan. I kontrollplanen beskriver vi hur ni ska ta hand om avfallet på bästa sätt, utan fara för rivningsentreprenörer, boende och miljö. Det finns flera fördelar med en kontrollplan:

  • Kontrollplanen garanterar att rivningsmaterial tas om hand på rätt sätt.
  • Rivningen blir mer hållbar och miljömässigt godtagbar.
  • Kontrollplanen kan fungera som underlag inför sökande av rivningslov, upprättande av arbetsmiljöplaner och upphandling av entreprenör.
  • Risken för att rivningen stannar upp och blir mer kostsam minskar drastiskt.

Kontrollplanen presenterar hur avfall ska hanteras

Fastighetsägaren bör garantera att avfallet från en rivning omhändertas på ett hållbart och miljömässigt godtagbart sätt. För detta behövs en kontrollplan för rivning. Att upprätta en kontrollplan är ofta ett krav för rivningslov hos lokal byggnadsnämnd och kontrollansvarig i projektet. Raksystems har lång erfarenhet av denna typ av uppdrag och följer ofta upp rivningar som controller åt våra beställare. En ambitiös beställare kan använda kontrollplanen för att följa upp att entreprenören fullföljer de åtaganden som de är upphandlade för att utföra.

Här kan du läsa mer om materialprovtagning.

Rivningsplan

Så här gör vi en kontrollplan

Våra konsulter utför en inventering av byggnaden som ska rivas där vi kartlägger vilka olika typer av avfall som kommer uppstå. Vi utför inventeringen på plats och går genom allt från konstruktion till material. I samband med inventeringen tas nödvändiga prover för att analysera farligt avfall. Därefter sammanställs en kontrollplan. I kontrollplanen redovisar vi hur avfall ska behandlas och sorteras enligt avfallshierarkin för att se till att så stor del av materialet som möjligt återvinns och återanvänds. Kontrollplanen upprättas enligt rådande lagar och förordningar gällande rivning av byggnader och blir ett användbart underlag för beställaren.

Läs mer om miljöinventering

Kontakta oss gärna för mer information