Läcksökning verktyg rör
Felsökning av vattenledningar och rörsystem

Läcksökning RÖR

Spara pengar och värna om miljön.

Vi är specialiserade på att lokalisera läckage på dolda rörledningar

Vattenläckor kostar både pengar och miljö även om de är små. Vi utför läcksökning i hela Sverige och våra tekniska utredare har spetskompetens inom alla sorters rör- och ledningssystem.

Vattenrör på vägg som läcker
Undvik skador och spara pengar

Vi hjälper dig

En rinnande toalett kan göra av med en kubikmeter vatten/dygn och ett rörläckage med en sytråds tjocklek kan ge en vattenförlust på ca 80 liter vatten/dygn – för att inte tala om de följdskador som kan uppstå på grund av vattenläckage med dyra kostnader för sanering, rivning och renovering av fuktdrabbade ytor som följd.

Med hjälp av Raksystems läckagesökning får du:

  • En teknisk konsult med VVS-expertis
  • Hjälp med såväl akut läcksökning som täthetskontroller och årlig periodisk övervakning
  • Lokalisering av läckan innan friläggning, så att inte fel eller onödigt stort område friläggs
  • Tillgång till vårt breda och branschunika utbud av tekniker och metoder för läckagelokalisering

Lokalisera läckage

Vi lokaliserar läckage i allt från kall- och varmvatten, värme- och kylsystem, avloppsledningar, fjärrvärmerör till olika industrikonstruktioner. Vi är även specialiserade på att lokalisera läckage på dolda rörledningar som till exempel markförlagda ledningar ingjutna i betong utan förstörande ingrepp.

Våra tekniker har spetskompetens inom alla sorters rör- och ledningssystem. Med vårt breda utbud av tekniker och metoder, som vi anpassar efter varje uppdrags unika förutsättningar, hittar vi såväl små som stora läckage i bland annat bjälklag, betongplatta, väggar samt på kulvert- och fjärrvärmeledningar.

Läckage startar ofta i läckande rör
Vi hittar alla typer av läckage

Rörinspektion

Vi använder unika och beprövade metoder och tekniker för att kunna hitta alla typer av läckage, även de allra minsta. Rörinspektion erbjuder allt från provtryckning av avloppssystem till en komplett läckagelokalisering där rörinspektion endast utgör en liten del. Vi kan hitta såväl stora som små läckage, även om röret är inbyggt i en vägg eller i golvet. Ett läckage på ett avloppsrör medför många gånger även en oönskad lukt, även om avloppsvatten inte läcker ut genom själva hålet. En sådan lukt kan sprida sig i hela fastigheter långt ifrån själva källan. Vi kan även spåra denna typ av läckage och har löst många luktproblem som uppkommit genom läckage på avloppsrör.

Installationsledning
Speciallicerade på rörläckage

Läcksökning rörsystem

Vi erbjuder läckagelokalisering av allt från vattenledningar och servisledningar på villatomter till hela bostadsområden. Vi har goda resultat inom området tack vare vårt breda utbud av tekniker och metoder som vi anpassar från fall till fall. Till exempel har vi en specialistgrupp fokuserad på att jobba med rörläckage. För att hitta källan till ett större läckage använder vi givare för att mäta de markvibrationer en stor läcka kan ge upphov till. Detta medan vi arbetar med andra tekniker och metoder för mindre läckage. Vår spetskompetens gör att vi kan lokalisera läckage på alla typer av material – allt från polyetenslangar till koppar- och gjutjärnsledningar. Storleken på läckan spelar ingen roll, vi hittar den.

Stambyte
Tjänst för fjärrvärmeverk

Statusbesiktning värmekulvert

Vi utför även vår expertis vid planerade underhållsarbeten för att kontrollera statusen på exempelvis ett ledningsnät. Som ett av få företag i Sverige erbjuder vi våra kunder bilburen värmefotografering, så kallad termografering, av fjärrvärmenät. På detta sätt kan vi bedöma statusen av isoleringen på ledningsnätet och upptäcka eventuella brister innan skadan är ett faktum. Vi verifierar och rangordnar de upptäckta felen där kunden efter avslutad mätning får ta del av detaljrika rapporter. Genom att låta oss kontrollera statusen på ert ledningsnät kan stora besparingar göras. Ett preventivt arbete kan i högsta grad bidra till att många läckage och fel undviks. Detta är en tjänst som främst riktar sig till fjärrvärmeverk.

Så här går en läckagesökning till

Förbesiktning

En av våra tekniska konsulter med VVS-expertis gör en inledande besiktning av läckageområdet och lägger upp en utredningsplan som tar hänsyn till varje specifikt uppdrags unika förutsättningar.

Utredning

Utredningen och mätningarna utförs med den senaste tekniken på marknaden, hög precision och så få förstörande ingrepp som möjligt i nära samråd med dig som uppdragsgivare.

Redovisning av resultat

Uppdragsgivaren får efter avslutat uppdrag en rapport som beskriver tillvägagångssätt, resultatet av utredningen samt ett åtgärdsförslag.

Vi kan även bistå med projektledning efteråt, så att läckan blir åtgärdad på korrekt sätt.

Uppföljning

Efter att läckaget åtgärdats, enligt våra rekommendationer, kontrollerar vi att problematiken verkligen upphört. Vi kan även bistå med besiktning så att inga följdskador har uppstått på grund av läckaget.

Allt ifrån akut läcksökning till planerade underhåll

Vi hjälper dig med såväl akut läcksökning med snabba insatser som täthetskontroller vid misstankar om rörläckage till planerat underhåll, årlig periodisk övervakning samt rådgivning i försäkringsärenden.

Kontakta oss gärna för mer information