U-värdesmätning
MÄTNING AV U-VÄRDE

U-värdesmätning kartlägger värmeförluster genom klimatskalet

Verifiera termisk isoleringsförmåga med hjälp av U-värdesmätning.

Mätning av U-värde

Mätning av U-värde anger byggnadens värmeisoleringsförmåga

Mätning av U-värde ger information om olika byggnadsdelars värmeisoleringsförmåga, dvs hur väl en specifik byggnadsdel eller materialskikt isolerar mot värmeförluster. Därför utgör U-värdet en viktig faktor för byggnadens energianvändning.

Mätningen innebär flera fördelar:

  • Vi tar reda på om U-värdeavvikelser är en av orsakerna till högre energianvändning än beräknat.
  • Vi utreder vilka byggnadsdelar som du kan behöva åtgärda innan de ekonomiska förlusterna blir alldeles för stora.
  • U-värdesmätning minskar risk för framtida fuktskador och dåligt termiskt klimat
  • Vår mätning stärker byggherrens eller entreprenörers position som kravställare på bland annat fönsterleverantörer och leverantörer av fasadelement.

Raksystems mäter avvikelser mellan beräknat och faktiskt U-värde

Vi mäter avvikelser mellan det beräknade U-värdet och det faktiska U-värdet. Sådana avvikelser är en av flera orsaker till avvikelse mellan den beräknande energiprestandan för hela byggnaden och det som sedan blir det faktiska utfallet. Sämre U-värden än beräknat, resulterar ofta även i klagomål på det termiska inomhusklimatet och gör att byggnaden löper förhöjd risk för fuktskador. Raksystems utför U-värdesmätningar i syfte att verifiera den termiska isolerförmågan av byggnaden. 

Beräkna U-värde

Vi utför mätning av U-värde i följande steg:

Raksystems inleder arbetet med att läsa in ritningar och utföra eventuell förbesiktning. Därefter avgör våra sakkunniga i vilka rum, och var i dessa rum, mätningen ska utföras. Vi genomför ett platsbesök och installerar nödvändig mätutrustning. Vi avslutar mätningen av U-värde med att leverera en rapport som innehåller mätningsresultat. I rapporten jämför vi resultatet med beräknade eller projekterade värden. Rapporten innehåller även eventuella åtgärdsförslag.

En korrekt genomförd U-värdesmätning, utförd av auktoriserad konsult hjälper en beställare att stärka sin roll som kravställare samt en entreprenör eller en leverantör att kvalitetssäkra sin produkt.

Kontakta oss gärna för mer information