Klimatdeklaration
Klimatdeklaration

Klimatdeklaration i nya byggnader

Klimatdeklaration granskar klimatpåverkan från byggskedet och är ett lagkrav från 1 januari 2022.

Klimatdeklaration

Redovisa byggnadens klimatpåverkan med klimatdeklaration

Från och med 1 januari 2022 kräver Boverket att samtliga byggnader som söker bygglov ska utföra klimatdeklarationer. Denna lag innebär rent konkret att byggherren ska redovisa hur stor byggnadens klimatpåverkan är från byggskedet. Deklarationen görs digitalt i Boverkets register för klimatdeklarationer.

Klimatdeklarationen omfattar hela byggskedet:

Klimatdeklarationen är en sammanställning av den klimatpåverkan som sker vid byggskedet. Deklarationen omfattar hela byggskedet och följande skeden granskas:

  • Uttag av råvaror
  • Tillverkning av byggprodukter
  • Arbete på byggarbetsplatsen
  • Transporter

I en klimatdeklaration ingår klimatskärm, bärande konstruktionsdelar och innerväggar. Däremot ingår inte installationer och ytskikt.

Illustration: Infab Klimatdeklaration 1 FINAL / Boverket.

Klimatdeklaration syftar till att minska klimatpåverkan

Syftet med lagkravet för klimatdeklarationer är att minska utsläppet av växthusgaser i byggskedet. Dessutom ökar deklarationen kunskapen om livscykelanalyser, som även ligger till grund för en klimatdeklaration. En sådan här deklaration innefattar i praktiken steg A1-A5 i en livscykelanalys. Deklarationen är alltså inte en komplett LCA, utan enbart de första skedena av en byggnads livscykel. Användning och slutskede ingår inte.

Klimatdeklaration ger branschen bättre kunskap om och insikt i hur man kan minska utsläppen från byggskedet. Deklarationen ska utföras för varje byggnad skilt för sig, även om det finns flera byggnader i ett projekt. För att kommunen ska kunna utfärda slutbesked för aktuell byggnad enligt PBL måste en klimatdeklaration vara utförd. Utan den kan kommunen enbart ge ett interimistiskt slutbesked.

Här kan du läsa mer om LCA och hur analysen går till i praktiken.

Klimatdeklaration LCA

Få insikt i resursflöden och klimatprestanda

Klimatdeklaration ger byggherren insikt i resursflöden, i klimatpåverkan och påvisar byggnadens klimatprestanda. Att göra en klimatdeklaration i tidigt skede kan ge ett bra underlag för att ta väl underbyggda beslut för hur det går att minska byggnadens klimatpåverkan. Med ökad kunskap går det att minska mängder material och avfall och således även kostnader. Det finns stora fördelar med att inleda klimatdeklarationsarbetet i redan i projekteringsfasen. Då finns större möjlighet att påverka konstruktionslösningar och materialval för mindre miljöpåverkan. Genom att inleda insamlingen av uppgifter i tidiga skeden sparar du tid senare i projektet.

Illustration: Infab Klimatdeklaration Webbsidor7 / Boverket

Klimatdeklaration A1- A5

Så genomför vi en klimatdeklaration

Vi inleder klimatdeklarationen med att samla in information och data i form av typ av byggmaterial, mängder och transporter. Komplettering sker sedan med information om klimatpåverkan på byggarbetsplatsen. LCA-beräkningsprogrammet genererar ett resultat i form av klimatpåverkan i kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter. Resultatet kan sedan registreras i Boverkets register för klimatdeklarationer.

Vi på Raksystems rekommenderar att göra en inledande LCA-beräkning i tidigt skede som sedan kompletteras med uppdaterade mer specifika uppgifter från byggskedet i projektets slutfas.

Illustration: Infab Klimatdeklaration Webbsidor8 / Boverket

Offertförfrågan
Läs även

Kontakta oss gärna för mer information