Miljöinventering Befintlig byggnad
MILJÖINVENTERING

Miljöinventering för status på din byggnad

Vår miljöinventering hjälper dig kartlägga hälsostörande material för att säkerställa att byggnaden inte innehar några farliga ämnen enligt gällande lagkrav och branschnormer.

material- och miljöinventering

En material- och miljöinventering kartlägger hälsoskadligt material

Miljö-/materialinventeringen kartlägger en byggnads ingående material med särskild fokus på miljö- och hälsostörande ämnen. Miljöinventeringen finns till för att hjälpa dig ta hand om miljö- och hälsoskadliga ämnen på rätt sätt. Detta blir särskilt aktuellt vid en ombyggnation, miljöcertifieringsarbete, renovering eller rivning. Våra miljökonsulter, med specialinriktning på materialinventering och utredningar, utför miljöinventeringen.

  • En miljöexpert utför inventeringen.
  • Du får en rapport som innefattar beskrivning och bild.
  • Vi ger dig tydliga rekommendationer om hur du hanterar materialet.
  • Våra miljöexperter garanterar att utförandet uppfyller miljöcertifieringskraven.

Vi inventerar byggnaden

Enligt miljöbalken är det fastighetsägarens ansvar att känna till förekomsten av miljö- och/eller hälsostörande ämnen i byggnaden. En miljö- eller materialinventering ger fastighetsägaren denna kännedom. Vi förser fastighetsägaren eller byggherren med en sammanställning av hur du tar hand om de olika materialen på speciella och kostnadsdrivande sätt. Vi anger även ungefärlig mängd på materialet. Det gör inventeringsrapporten till en handling som ligger till grund för senare kalkyler och förfrågningar. Många av dagens miljöcertifieringssystem för befintliga byggnader ställer dessutom krav på en miljöinventering.

så går inventeringen till

Så går en miljöinventering till:

Våra miljöexperter inleder varje miljöinventering med att granska tillgängliga handlingar. Gärna även äldre konstruktionsritningar om sådana finns att tillgå. Efter förberedelser åker vi ut på plats för en okulär besiktning av byggnaden. Vi identifierar t ex asbest, PCB, freon, kvicksilver, bly, PAH och förorenad betong. Detta gör vi både genom materialprover och erfarenhetsmässiga bedömningar. Vi upprättar sedan en rapport med ritnings- och fotobilaga. I rapporten tar vi upp samtliga identifierade material och mängd där så är möjligt. På så sätt blir  rapporten till en handling som kan ligga till grund för kalkyl och upphandlingar.

Läs mer om materialprovtagning
Materialinventering

Kontrollplan för rivning som komplement till miljöinventeringen

Om beställaren önskar, upprättar vi en kontrollplan för rivning utifrån inventeringsrapporten. Kontrollplanen visar hur du hanterar övrigt identifierat avfall på ett miljömässigt hållbart sätt. Detta dokument kan fastighetsägaren sedan använda för att ansöka om rivningslov hos lokal tillsynsmyndighet. Under kommande rivningar och saneringar kan vi dessutom vara fastighetsägaren eller byggherren behjälpliga som controller för att se till att detta utförs korrekt.

Kontrollplan för rivning

Kontakta oss gärna för mer information