Diplomerad Fuktsakkunnig
För fuktsäkerhetsarbete i byggprocessen

Diplomerad fuktsakkunnig

Diplomerad fuktsakkunnig säkerställer att du som byggherre eller entreprenör har rätt förutsättningar för ett lyckat, systematiskt fuktsäkerhetsarbete.

Status

Våra diplomerade konsulter förutspår risker och minskar skador i ditt byggprojekt

De senaste 30 åren har byggnadstakten i Sverige ökat markant, och så även branschens utmaningar. Det finns ett stort behov av kunskapsbaserat beslutsfattande utifrån ett riskperspektiv och uppföljning av val under processen. I många projekt finns stora brister i riskbedömningar och det är dessvärre även tydligt i skadestatistiken.

Några fördelar med att anlita Raksystems för fuktsäkerhetsarbetet:

  • Vi har flest Diplomerade fuktsakkunniga i Sverige.
  • Våra konsulter kombinerar gedigen dokumenterad kunskap med praktisk erfarenhet av fuktsäkerhetsarbete.
  • Vi arbetar enligt branschstandarden ByggaF för fuktsäkerhet i hela byggprocessen.
  • Du får ett korrekt framtaget underlag för framtida insatser, oavsett om det gäller potentiella risker för fukt, eller befintliga fuktskador.
  • Du får en komplett strategi för ditt fuktsäkerhetsarbete.
  • Du kan undvika stora kostnader senare i projektet genom att arbeta proaktivt.

Vi driver och samordnar det proaktiva fuktsäkerhetsarbetet

Hållbart byggande och framtiden kräver utveckling och en större samverkan mellan aktörerna i ett byggprojekt. Därför ökar även behovet av hög kompetens i de olika områdena i byggprocessen. Fuktaspekten är ett av de områden som väcker allt större uppmärksamhet. Det behövs kvalificerade insatser i god tid, inte bara i förbyggande syfte, utan även när skadan redan har skett.

Kompetenskraven ser olika ut beroende på i vilket skede i byggprocessen man befinner sig i. Du kan anlita en fuktsakkunnig för att arbeta fram en komplett strategi genom hela byggprocessen. Men det är även möjligt att använda en fuktsakkunnig som rådgivande konsult till byggentreprenören. Då stöttar konsulten entreprenören löpande med punktinsatser för fuktsäkerhetsarbetet.

Vår expertis kommer absolut bäst till sin rätt då vi får utrymme att driva och samordna det proaktiva fuktsäkerhetsarbetet genom hela projektet. Ju tidigare vi kommer in, desto större är möjligheterna att lyckas. Med en stark organisation och rätt ställda krav är det fullt möjligt att tillsammans arbeta bort projektets fuktrisker. Arbetet vi utför ger ett gediget underlag för att fatta korrekta och ekonomiskt riktiga beslut vad gäller det övergripande fuktsäkerhetsarbetet.

Fuktsamordning för lyckade byggprojekt

Den fuktsakkunniges roll i olika delar av byggprocessen:

PROGRAM

I denna fas deltar fuktsakkunnig i planeringsmöten och hjälper att formulera krav, förfrågningsunderlag och kontraktshandlingar. I samband med programfasen upprättar våra konsulter en fuktsäkerhetsbeskrivning, som vi presenterar för arbetsgruppen. Fuktsäkerhetsbeskrivningen är det strategiska dokumentet för fuktsäkerhetsarbetet. I större och mer komplexa projekt kan vi ta fram ett fuktsäkerhetsprogram, som innefattar flera olika entreprenader för ett område.

PROJEKTERING

I projekteringsfasen granskar vi konstruktioner och utför riskbedömningar tillsammans med projektörerna. I samråd med arbetsgruppens projektörer följer, reviderar och kompletterar vi fuktsäkerhetsbeskrivningen. Dokumentet följer med projektet som ett förfrågningsunderlag. I detta skede är det även vanligt med utbildning av projekteringsgruppen.

Fuktmätning

PRODUKTION

Under produktionsfasen upprättar vi en fuktsäkerhetsplan. Här planläggs samtliga aktiviteter som ska utföras under produktionen, samt vem som ansvarar för vilken uppgift. Exempel på fuktaktiviteter är arbetsberedningar, materialhanteringskontroller, uttorkning och mätningar. Diplomerad fuktsakkunnig sammanställer sedan all fuktsäkerhetsdokumentation som upprättats under projektet, och utfärdar ett slutligt fuktintyg. Utbildning av platsledning eller underkonsulter som hanterar en viss nivå av komplexitet är även vanlig i detta skede.

FÖRVALTNING

Vi överlämnar fuktsäkerhetsdokumentationen till förvaltaren och går genom de viktigaste aspekterna av fuktsäkerhetsarbetet. Där ingår bland annat rutiner för fuktkontroller i drift, samt en allmän genomgång av de fuktkritiska delarna av fastigheten för att minimera risken för skador.

Läs mer om Fuktsäkerhetsarbete ByggaF

Kontakta oss gärna för mer information