Energisamordning
ENERGISAMORDNING

Energisamordning för energieffektivt byggande

Energisamordnare samordnar energifrågan mellan olika discipliner i ett ny- eller ombyggnadsprojekt.

Energisamordning Möte

Energisamordning vid ny- eller ombyggnation

Med hjälp av Raksystems energisamordning får du ett kompetent stöd till ditt ny- eller ombyggnadsprojekt. Energisamordnaren sätter upp mål för effektiv energianvändning och god inomhusmiljö. Därefter fungerar energisamordnaren som ett sakkunnigstöd för att byggprojektet ska uppnå dessa mål.

Det finns flera fördelar med att anlita en energisamordnare i ditt byggprojekt. Samordnaren säkerställer att:

  • Inomhusmiljön blir optimal.
  • Projektet uppfyller energikravet.
  • Drift- och underhållskostnader blir så låga som möjligt.
  • Byggnadensklimatpåverkan blir låg.
  • Investeringskostnaden för energitekniska lösningar blir så låg som möjligt.
  • Systemvalet blir lättare, då energisamordnaren kan ta fram lämpliga beslutsunderlag.
  • Uppföljningen och verifieringen av energianvändningen underlättas.

Energisamordnare – en nyckelroll för ett lyckat byggprojekt

I ett byggprojekt finns många aktörer, från ett antal olika företag och med olika intressen och huvudfokusområden. Alla dessa aktörer påverkar på ett eller annat sätt byggnadens energieffektivitet. Därför är det viktigt att energieffektivt byggande och förvaltning inte hamnar mellan stolarna. En energisamordnare minimerar risken för att detta ska ske. Samordnaren fungerar som länken mellan projektörer, projektledning, leverantörer, entreprenörer och beställaren. Energisamordnarens ansvar under olika skeden i byggprocessen följer nedan.  

Energisamordnare

Energisamordning vid Projektering:

Utifrån beställarens energikrav och med hjälp av dynamiska energimodeller kontrollerar energisamordnaren energiprestandan för byggnaden. Detta gör energisamordnaren utifrån tilltänkta tekniska system och konstruktionsdelar under programhandlingsskedet. Eventuella ändringar som påverkar tekniska system och konstruktionsdelar utför vi sedan i samråd med projekteringsledare och den berörda disciplinen.

Energisamordnaren granskar även energiberäkningar och kontrollerar att energikrav uppfylls i framtagna projekthandlingar. Samordnaren kontrollerar att projekteringen innehåller erforderliga mätsystem för verifiering av energi- och funktionskrav. Dessutom upprättar energisamordnaren checklistor för kontroller avseende funktion och prestanda på bygg- och installationssystem. Energisamordnaren tar även fram underlag för uppföljning av energikrav.

Energi

Energisamordning i Produktionsskedet

Energisamordarens ansvar under produktionen är att kvalitetssäkra att byggnadens bygg- och installationsdelar uppnår de prestandakrav som bestämdes under projekteringen. Kritiska delar bevakas under produktionen. Exempelvis isolering av konstruktionsdelar och installationer, lufttäthet, köldbryggor eller inbyggnad av fukt i isoleringsmaterial. Bevakningen utför vi genom energironder. På energironder går energisamordnaren systematiskt igenom bygget ur ett energiperspektiv. Syftet med ronden är att identifiera eventuella avvikelser mot energiprojekteringen. Vår uppgift är att förebygga och dokumentera dem för att undvika att energianvändningen överstiger beräknade värden. Vid denna rond närvarar även entreprenörens platsledning. I samband med ronder hålls ett kortare avstämningsmöte kring projektläget och eventuella avvikelser. Raksystems rekommendation är att utföra minst fyra ronder vid kritiska moment. Vilka moment som klassas som kritiska, bestämmer energisamordnaren i samråd med platschefen.

Under produktionen fungerar energisamordnaren även som bollplank åt entreprenören gällande avvikelser från projekteringen. Det kan röra sig om att fastställa likvärdigheten vid utbyte av specifika produkter, så som fönster och dörrar. Då utreder vi vilken påverkan detta har på byggnadens energiprestanda. Det kan även vara frågan om att resultatet från lufttäthetsprovningen visat högre värde än projekterat.

Energisamordning Provning och besiktning

Energisamordnarens roll vid provning och besiktning

Under avslutningsfasen av produktionen är energisamordnaren med i diverse energirelaterade provningar, mätningar och kontroller. Samordnaren begär in protokoll, produktblad mm som är relevanta för att verifiera byggnadens energiprestanda. Nu är det dags att ta fram en relationsenergiberäkning, som är redo för att kunna jämföras med mätstatistiken. Relationsenergiberäkningen är nödvändig för att kunna erhålla slutbeskedet från kommunen. Den kan även användas för att ta fram en energideklaration.

energiuppföljning i förvaltningsfasen

Energiuppföljning under förvaltningsfasen

I driftsfasen kan energisamordnaren följa upp energianvändningen och stämma av energistatistiken mot relationsenergiberäkningen månadsvist. Här kan man även analysera eventuella avvikelser, föreslå åtgärder och följa upp utfallet av dessa åtgärder. Vid garantitidens utgång lämnar energisamordnaren projektet. När vi lämnar projektet ska energiprestandan stämma överens med byggherrens eller entreprenörens energimål.

Läs mer om Energioptimering

Kontakta oss gärna för mer information