Klimatanalys vatten på vägg vid hus
Anpassa byggnaden för klimatförändringar

Klimatrisk- och sårbarhetsanalys

Klimatet förändras vilket påverkar våra byggnader.
Med hjälp av en klimatrisk- och sårbarhetsanalys hjälper
vi dig att anpassa din byggnad.

Raksystems tjänst klimatrisk- och sårbarhetsanalys

En klimatrisk- och sårbarhetsanalys identifierar och bedömer vilka klimatrisker som utgör ett hot för din byggnad och fastighetsområdet, samt hur byggnaden bör anpassas för att bättre rustas mot klimatförändringarnas konsekvenser.

Green building Services symbol
Miljösamordning

Det här innebär en klimatriskanalys

Klimatsriskanalys granskar en byggnads riskpotential i förhållande till klimatförändringarnas konsekvenser. De aktuella klimatrisker som bedöms är baserat på EU-taxonomin, och inkluderar risker relaterade till vatten, temperatur, fast massa, och vind. En klimatriskanalys av din byggnad eller fastighetsbestånd ger insikt i vilken riskbenägenhet byggnaden står inför. Detta baseras på byggnadsfaktorer, samt klimatprojektioner och bedömning av den geografiska platsen.

Klimatriskanalysen utreder behovet av en eventuell anpassning av fastigheten

Klimatriskanalysen görs ofta som ett steg i SvanenBREEAM– och Miljöbyggnadscertifieringen, men kan även göras separat för att identifiera potentiella kostsamma klimatrelaterade konsekvenser för fastigheten och dess brukare samt att säkerställa att byggnaden är i linje med EU-taxonomin.

Analysen kan ge svar på om byggnaden och platsen i framtiden skulle kunna drabbas av problem med klimatrisker som exempelvis översvämning eller höga temperaturer. Klimatriskanalysen ger även ytterligare information om var byggnaden är som mest sårbar, vilka klimatrisker som utgör störst hot, och hur byggnaden såväl som området kan anpassas för att bli mer motståndskraftigt.  

Miljösamordning nybyggnad

Fördelen med en klimatriskanalys

Våra miljöexperter granskar både platsen och byggnaden för att kunna ge information om byggnadens sårbara punkter såväl som rekommenderade klimatanpassningsåtgärder.

En klimatriskanalys ger dig som fastighetsägare:

  • Inblick i platsens och byggnadens sårbarhet mot diverse klimatrisker
  • En bedömning baserat på relevanta utsläppsscenarier samt med de bästa klimatprojektionerna
  • Förslag på aktuella anpassningsåtgärder och vad som bör prioriteras
  • En adaptionsplan om anpassningsåtgärder är aktuella att tillämpa
Miljö skog

Så utför Raksystems en klimatriskanalys

Vi på Raksystems har utvecklat ett klimatriskverktyg som används i varje steg av analysen.

Steg ett är att hämta lokal information, och utifrån detta underlag bedöma platsen i relation till alla aktuella klimatrisker.

Steg två är en analys och bedömning av byggnadens och fastighetsområdets utformning. Detta inkluderar de mest relevanta klimatriskerna från steg ett. Här kan även klimatprojektioner med relevanta utsläppsscenarier inkluderas. Det här steget kan med fördel genomföras i form av en workshop tillsammans med sakkunniga inom byggprojektet eller inom förvaltningen.

Steg tre inkluderar identifiering och bedömning av klimatanpassningsåtgärder för byggnaden och området. När analysen är färdig får kunden analysen i form av en rapport med alla steg inkluderade.

Kontakta oss gärna för mer information