Värmepumpsutredning
VÄRMEPUMPSUTREDNING

Opartisk utredning av värmepumpar

Med hjälp av värmepumpsutredning får fastigheten ett verksamhetsanpassat och energieffektivt värmepumpssystem som levererar god termisk komfort i alla lägen.

Utredning av värmesystem

Utredningen kartlägger byggnadens behov av kyl- och värmetillförsel

Vi utför värmepumpsutredning för såväl nybyggnad som befintliga byggnader. Det finns ett stort urval värmepumpslösningar på marknaden, alla med sin egen karaktäristika. En värmepumpsutredning hjälper dig hitta det mest optimala och ändamålsenliga systemvalet för just din byggnad och användningsområde. Raksystems utför utredningar för att ni ska kunna fatta ett väl underbyggt investeringsbeslut utifrån ert projekts specifika förutsättningar. Vår oberoende rådgivning ser till helheten samt byggnadens och beställarens bästa.

Fördelar med Raksystems opartiska värmepumpsutredning:

  • Utredningen jämför olika alternativ och ger en samlad bild av fördelar och nackdelar med olika systemval.
  • När det gäller ekonomi tänker vi alltid ur LCC perspektivet för att skapa den bästa totalekonomi för ert projekt.
  • Utredningen ger information om hur mycket energi du kan spara.
  • Underlaget ger information om hur olika system påverkar förvaltnings- och underhållsrutiner.
  • Utredningen grundar för en långsiktigt bra investering, där även prognoser för ändringar i energikostnaderna beaktas.

Värmepumpsutredning i nybyggnad

När vi utför en värmepumpsutredning i en nybyggnad är det viktigt att vi är med i processen så tidigt som möjligt. Med hjälp av simulering av den blivande byggnadens energiprofil utreder vi vilka kyl- och värmebehov byggnaden har. Vi undersöker även vilka eventuella spillenergikällor kan tas tillvara. Dessutom utreder vi vilka tekniska förutsättningar som behövs för att kunna synka byggnadens olika energiflöden. Våra konsulter tillhandahåller ett dimensioneringsunderlag som beskriver er verksamhetsanpassade värmepumpslösning.

Vi rekommenderar alltid både energieffektiva och förvaltningsvänliga system.

Värmepumpsutredning i befintliga byggnader

I en befintlig byggnad kartlägger vi oftast ett befintligt värmepumpssystem eller byter ut en befintlig energicentral mot ett mer energi- och klimatsmart alternativ. Vi utreder era befintliga lösningars kapacitet och hur väl dessa passar verksamhetens nuvarande och/eller planerade behov. Förändringar i en verksamhet kan skapa nya behov för värme och kyla, vilket i sin tur kräver en anpassning av värmepumpen för bättre prestanda. Vår granskning tar reda på vad som är optimalt för verksamheten, oavsett om det gäller att förbättra befintliga system eller att byta ut äldre system till mer energieffektiva och klimatsmarta alternativ.

Utredning nybyggnad

Så utför vi en utredning av värmepumpar:

Processen skiljer sig åt beroende på om det är frågan om en utredning för nybyggnad eller befintlig byggnad.

Utredning i nybyggnad

I nybyggnad granskar vi blivande byggnadens karaktäristik, förutsättningar och behov gällande värme och kyla. För att bäst kartlägga fördelar med olika systemval behöver vi komma in redan i ett tidigt skede.  Vi gör en vägledande kravställning där vi beskriver vilka parametrar detaljprojekteringen behöver fokusera på. Under projekteringsfasen säkerställer våra energisamordnare att anläggningen projekteras utifrån det uppsatta målet. Eventuella erforderliga kompromisslösningar förankras med er som beställare. Vi kan även vara behjälpliga under driftsfasen för att bevaka att systemet uppfyller alla de ställda kraven och för driftoptimering vid förändringar i verksamheten och behov.

Läs mer om energiutredning
Utredning befintlig byggnad

Utredning i befintlig byggnad

Vi inleder arbetet med en kartläggning av nuvarande system och utför mätningar av värmepumpen för att få reda på den faktiska prestandan. Äldre system saknar ofta energimätare, vilket gör att det inte finns information om hur systemet egentligen fungerar. Oavsett om kunden är ute efter att byta ut eller bevara systemet, finns det skäl att granska prestandan. Exempelvis kan nya klimatrestriktioner som ställer krav på kylmedia göra en granskning eller uppdatering av systemen nödvändig. Oavsett vad våra konsulter kommer fram till är granskningen av systemen en värdefull insats, som ger verklig nytta åt beställaren. Kunden får ett kvitto på värmesystemets nuvarande prestanda, livslängd och kommande behov.

Dokumentationen från utredningen samlas i ett PM eller en kravspecifikation som bland annat kan användas som underlag i samband med upphandling.

Läs mer om termiskt inomhusklimat

Kontakta oss gärna för mer information