Green Building Services

Green Building Services Raksystems Sverige

Låt oss presentera en av våra tre divisioner inom Raksystems Sverige: Green Building Services – för hållbar konstruktion, byggnation och fastighetsförvaltning

Jan Havik VD Raksystems Dry-IT, Green Building Services Sverige

Inom Raksystems har vi tre olika divisioner som erbjuder tjänster till våra kunder över hela Norden. Divisionerna är: Green Building Services, Inspections and Surveys och Project Services. Här presenterar vi divisionen Green Building Services i Sverige lite närmare.

Fastighets- och byggsektorn har en viktig roll att spela för att mildra klimatförändringarna. Genom koldioxidsnålt byggande och planering kan vi aktivt påverka de gemensamma utsläppsmålen och leda våra kunder mot mer hållbara lösningar på ett effektivt sätt. I Sverige är vi avtalspartner till flera av de största byggentreprenörerna och fastighetsägarna. Vi är marknadsledande på att tillhandahålla konsulttjänster inom hållbart byggande och tjänster för en hållbar förvaltning av fastigheter för våra kunder.

Vår kompetens täcker alla delar av miljöledning inom byggande från målen för projektplanering genom produktionsfasen till hantering av miljöfrågor under användnings- och underhållsskedet.

Vi på Raksystems arbetar alltid tillsammans med våra kunder för deras och miljöns bästa, tillsammans gör vi skillnad!

Våra kunder!

Vi arbetar både i tidiga planeringsskeden med byggherrar och i produktionsfasen med entreprenörerna, och vi hjälper fastighetsägarna och förvaltningen i arbetet med förebyggande åtgärder i befintliga byggnader eller när det uppstått problem som behöver åtgärdas.

Exempel på några av våra avtalspartners:

Vi är stolta och tacksamma över alla våra kunder och fina samarbeten. Här nämner vi några av våra avtalskunder: Skanska, Vasakronan, Hemsö, Arwidsro, Veidekke, JM, Serneke, Akademiska Hus, Lundafastigheter, NIMAB, Treano Bygg, Tornstaden, Byggvesta, Järntorget, Stockholms stad, HSB, MKB, SISAB, SMÅA, AFA fastigheter, Byggnadsfirma Viktor Hanson, Skandiafastigheter, Habitek, Atrium Ljungberg, Mecon bygg, Banfastigheter och Göteborgs Stad.

Våra tjänster:

Våra tjänster levereras till våra kunder i nybyggnad eller ombyggnad och i befintliga byggnader. Några exempel på våra tjänsteområden och tjänster är:

NYBYGGNAD/OMBYGGNAD:

Miljöcertifieringar: Här bistår vi med vår kompetens och arbete i planering och genomförande vid byggnation av kundernas byggnader med olika miljöklassningar.

Sakkunnigstöd och samordning: Tjänster som miljösamordnare, diplomerad fuktsakkunnig, energisamordnare, fuktsäkerhetsansvarig i produktion, radonsakkunnig, sakkunnigstöd och samordning, strategisk rådgivning.

Beräkningar, analys och simuleringar: Tjänster som dagsljusberäkningar, energiberäkningar, fasad- och formoptimering, fukt- och värmeberäkningar, LCA och LCC, Solvärmelastberäkningar och uttorkningsberäkningar i betong.

Mätningar och kontroller: Tjänster som avfuktning, energimätningar, fuktmätningar i betong och avjämningsmassor, fuktronder, klimatloggning, kontroll av HD/f-bjälklag, lufttäthetsprovning, termografering och radonmätningar.

Utredning och inventering: Tjänster som energiutredningar, radonutredningar, miljöinventeringar och fuktskadeutredningar m.m.

Här hittar du alla våra tjänster inom nybyggnad.

BEFINTLIG BYGGNAD:

Miljöcertifieringar: Tjänster som BREEAM in-Use och Miljöbyggnad iDrift.

Sakkunnigstöd och samordning: Tjänster som radonsakkunnig, projektledning, strategisk rådgivning och kravställning hållbarhet.

Mätningar, provningar och kontroller: Tjänster som avfuktning, energimätningar, lufttäthetsprovningar, läckagesökning, inmätning vid vattenskador, radonmätningar, termograferingar, u-värdesmätning.

Kartläggning, utredningar och inventeringar: Tjänster som energideklarationer, energikartläggning, energiutredning, fuktinventering, fuktskadeutredningar, inomhusmiljöutredning, miljöinventering, materialprovtagningar, radonutredningar och teknisk due diligence m.m.

Här hittar du alla våra tjänster inom befintlig byggnad.

Våra konsulter:

Vi inom Green Building Services är uppdelade i olika affärsområden och inom dessa finns olika kompetensgrupper. Vi arbetar inom affärsområdena Miljö, Energi, Fukt och vår Akademi. Den sistnämnda som erbjuder utbildningar till våra kunder inom samtliga områden.

Miljö:

Inom miljö hjälper vi våra kunder främst inom marknadens miljöcertifieringar såsom: LEED, BREAM, Miljöbyggnad, Svanen, Noll CO2, WELL och passivhus, för att nämna några. Våra konsulter har utbildningar som: Breeam-AP/assesor/In-Use Assesor, WELL AP, Svanen-/miljöbyggnadssamordnare, radonsakkunniga och certifierade miljöinventerare.

Energi:

Inom energi är våra konsulter specialiserade på områden som energieffektivisering, energikartläggningar, luftätthetsprovningar och termografering. Vi är till exempel specialiserade som Internationellt certifierade passivhusexperter, diplomerade lufttäthetsprovare, certifierade termogaförer nivå 2 och certifierade energiexperter.

Fukt:

Inom området fukt är vi specialiserade på fuktsäkerhetsarbete i förebyggande syfte vid nybyggnad samt fuktskadeutredningar med fokus på eftermarknadsprojekt och befintliga byggnader. Våra konsulter har utbildningar som: diplomerade fuktsakkunniga, byggdoktorer, fuktsäkerhetsansvariga i projektering och produktion samt RBK-auktorisation.

Några exempel på projekt som vi har pågående idag eller som nyligen färdigställts:

  • Natrium, Göteborg, (forskning- och utveckling byggnad för Akademiska Hus)
  • Karlatornet, Göteborg, (bostadsprojekt Serneke/Balder)
  • EON nya huvudkontor, Malmö, (nybyggnad av EONs huvudkontor Castellum)
  • Uppsala stadshus, Uppsala, (nybyggnad av Uppsala stadshus PEAB)
  • Magasin X, Uppsala, (nybbyggnad kontorshus LEED Building Platinum Vasakronan)
  • Kvarteret E, Uppsala, (nybyggnad av Svanencertifierade bostäder, Byggpartner)
  • Sergelhusen, Stockholm (Nybyggnad kontor, bostäder LEED Platinum, Veidekke)
  • Sergelhusen, Stockholm (Nybyggnad kontor, bostäder LEED Platinum Zengun)

Jan Havik, VD Raksystems Green Building Services i Sverige, ger några korta ord om framtiden:

”Vi ser tydligt och i allt snabbare takt ökande krav, ambitioner och behov av vägledning och stöd i hållbarhetsarbetet. När det gäller klimatpåverkande faktorer så visar senaste rapporten från IPCC att läget blir alltmer akut, och i och med att bygg- och fastighetssektorn i landet bidrar med mer än 20 % av växthusgaserna (exklusive importerat byggmaterial) så har vi en viktig funktion att fylla i samarbete med våra kunder för att minska miljöpåverkan och resursanvändningen så långt som möjligt. Då krävs stort engagemang och innovativt tänkande. Inte minst på energiområdet. Gamla beprövade lösningar kanske inte är hållbara längre. Som hållbarhetskonsulter är det därför nödvändigt att följa med i utvecklingen, eller leda den och tänka nytt där förändringar behövs som mest.

De ökande behoven innebär också att vår marknad expanderar. Och alla tjänar på det. De länder som går snabbast fram mot fossilfritt gynnas samtidigt ekonomiskt till följd av den innovativa utvecklingen. Min bedömning är att det finns potential för att nära nog fördubbla verksamheten på några års sikt, bland annat genom att etablera oss på fler orter, men också genom att bredda utbudet av hållbarhetstjänster. Något som vi har lagt till och som jag tror vi kommer se ökad efterfrågan på är till exempel Environmental Due Diligence (EDD) och Återbruksrådgivning/inventering för cirkulärt byggande, vilket verkligen ligger rätt i tiden.

Raksystems Green Building Services är sedan juli i år förstärkt både i sitt kompetensteam och i sin kundsamverkan genom förvärvet av Monomeet. Tillsammans med divisionerna Project Services och Inspections & Surveys är Raksystems nu på väg att ta en unik position på marknaden med en kombination av tjänster och expertis som leder till mer välmående miljö, människor och stadsutveckling.” säger Jan Havik.

Jan Havik VD Raksystems Dry-IT, Green Building Services Sverige

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp