Värmepumpsutredning

Miljövänlig design för fastighetens livscykel

För närvarande använder byggnader en betydande andel av världens energi och står för mer än en tredjedel av de globala koldioxidutsläppen. Miljövänlig design och konstruktion av hög kvalitet bidrar till låg miljöpåverkan av fastigheten och till att byggnaderna och brukarna förblir välmående och friska.

Livscykelanalys inkluderar miljöaspekten i byggnadens alla faser

Hållbar byggnadsdesign innebär bland annat att miljöaspekten ingår som en integrerad del av utformningen för en fastighet under hela dess livscykel, inte bara gällande kostnadseffektivitet. Ofta går dessa två mål hand i hand till exempel genom att öka energieffektiviteten besparas både kostnader och miljön.

En byggnads livscykel inkluderar faserna: före användning, driftsfasen och rivningsfasen. Varje etapp har olika miljöpåverkan och omfattningen påverkas bland annat av hur god planeringen vid uppförandet av byggnaden är. Ibland hamnar olika mål i konflikt till varandra och då är det nödvändigt att bedöma vilka effekter som är mest betydande.

Livscykeltänkande kan också motivera till större investeringar för miljöns välmående i byggfasen eftersom investeringen återvinns på lång sikt med tanke på miljön och hela livscykelperioden.

I början av livscykelplaneringen läggs vikten på materialval

Livscykelplanering tar hänsyn till hela byggnadens livscykel. En byggnads livscykel börjar med fasen planerings- och projekteringsfasen och därefter produktion. Den första delen inkluderar design och här sker huvuddelen för val av byggmaterial. Det är extra viktigt att sätta upp mål för byggnadens energieffektivitet i tidigt skede, eftersom energianvändningen står för den största miljöpåverkan i driftsfasen.

Mycket har investerats i energianvändningen de senaste åren, och därför har materialvalens betydelse har ökat. Materialen ska vara miljövänliga, hållbara och säkra. Materialval har bland annat stor inverkan på en byggnads koldioxidavtryck . Designen bör därför vara utformad med goda ekologiska- och livscykelegenskaper. Materialvalens inverkan på koldioxidavtrycket beräknas redan redan i designstadiet.

Miljövänlig design ger långsiktighet och flexibilitet

Miljövänlig design tar hänsyn till fastighetens livslängd. Målet är att göra fastigheterna så hållbara som möjligt så att förvaltning och underhåll blir så kostnadseffektiva som möjligt. Byggnaden måste kunna anpassas på sikt så att så många användare som möjligt kan nyttja fastigheten långsiktigt.

Redan i konstruktionsfasen bör man beakta byggnadens flexibilitet. Detta för att kunna förändra byggnadens användningsområde än det den ursprungligen utformades för.

Designen måste ta hänsyn till eventuell alternativ användning och behovet av förändring. I allmänhet är kontorslokaler för närvarande utformade för att vara mer anpassningsbara än till exempel bostadshus.

Energianvändningen är som störst i byggnadens driftfas

I en byggnads driftfas har energianvändningen störst miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn använder cirka 33% av all energi. I bostäder används en stor del av energin till uppvärmning. I allt högre grad utförs nu till exempel energieffektivisering för bostadsföretag för att göra fastigheterna mer energieffektiva och mindre skadliga för miljön. Det är viktigt att ta hänsyn till energi- och miljöfrågan när större renoveringar och ombyggnader planeras för till exempel en bostadsrättsförening.

Inomhusmiljön är också viktigt i bruksskeden. Till exempel påverkar materialvalen termisk komfort, rumsakustik och brandsäkerhet. Med bra design kan ett bekvämt och hälsosamt inomhusklimat med låg energiförbrukning uppnås.

Under rivningsfasen är återvinning en högaktuell fråga. En byggnad bör därför redan i tidigt skede designas för att minimera uppkomst av avfall och sedan maximera möjligheten att återanvända material. Det som inte går att återanvända ska så långt det går sedan materialåtervinnas eller energiåtervinnas. Material som måste deponeras ska i allra möjligaste mån undvikas.

Vi på Raksystems hjälper våra kunder i hela processen. Från grön planering ända till planering för en eventuell ombyggnation.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp