Raksystems handslag

Skolfastigheter i Uppsala har tecknat avtal med Raksystems

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB är dotterbolag inom Stadshuskoncernen vilken ägs av Uppsala kommun, har tecknat avtal med Raksystems för tjänsten Miljösamordnare. Avtalets giltighetstid är från och med 2021-08-17 till 2023-07-31 med option på ytterligare ett år.

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB har tecknat ramavtal för löpande avrop avseende miljösamordnare

Miljösamordnaren ska vara Skolfastigheters oberoende rådgivare med syfte att säkerställa att uppställda mål och krav på hållbart byggande uppfylls i projekten.

Uppdragsvolymen uppskattas till maximalt 8 000 000 kronor för avtalsperioden. 

Miljösamordnaren ska vara beställarens oberoende rådgivare med syfte att säkerställa att uppställda mål och krav på hållbart byggande uppfylls i ett byggprojekt. Detta kan innebära att miljösamordnaren ska:

 1. Ansvara för övergripande styrning och samordning av miljöfrågor.
 2. Analysera behovet av utredningar avseende yttre miljöfaktorer; buller, markföroreningar, utsläpp till luft och vatten, kemikalie- och avfallshantering m.m
 3. Sammanställa krav och miljömål för byggprojektet och i förekommande fall vara ett stöd för ansvarig uppdragsgivare.
 4. Löpande informera projektörer och entreprenörer om beställarens krav och intentioner avseende miljöfrågor.
 5. Miljösamordnaren skall ansvara för granskning så att miljökrav uppfylls i framtagna projekthandlingar, vid upphandling av entreprenörer och material, under samtliga skeden och i förekommande fall enlighet med följande manualer: Tidig verifiering miljöbyggnad, Manual miljöbyggnad, Manual byggvarubedömning.
 6. Utföra beställarens miljökontroller och i förekommande fall lämna förslag till miljökontroll.
 7. Sammanställa miljödokumentation.
 8. Vid behov administrera myndighetsanmälningar och miljötillstånd.
 9. Agera Miljöbyggsamordnare i de projekt som ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad.
 10. Miljösamordnare ska vid behov kunna leda arbetet med att genomföra LCA analys.
 11. Avvikelsehantering inom uppdraget.
 12. Bevaka att projektet följer aktuella lagar, regler och myndighetskrav inom miljöbalkens område.

Vi på Raksystems ser mycket fram emot att starta upp samarbetet med Skolfastigheter!

Läs mer om tjänsten Miljösamordning

Läs mer om Uppsala Skolfastigheter

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp