Slakthuset

Slakthusområdet

Slakthusområdet ska utvecklas från ett industriområde till en urban stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel och service samverkar med nya parker och torg. I motsats till de närliggande arenornas upplevelser i stort format, ska Slakthusområdet erbjuda småskaliga mat- kultur- och stadsmiljöupplevelser. Området ska utvecklas till en destination för mat, kultur, evenemang, boende och arbete.

Stockholms stad planerar för cirka 4 000 nya bostäder och cirka 9 000 arbetsplatser, verksamheter och handel. Slakthusområdets tradition förvaltas genom att kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och utvecklas för nya ändamål, tillsammans med områdets starka tradition av mat och gastronomi.

Inventering inför rivning

Detta är ett jättespännande projekt, och väldigt viktigt ur ett miljöperspektiv, som Dry-IT Raksystems har fått förmånen att hjälpa till i. Vårt uppdrag är idag att inventera samtliga byggnader som skall rivas. Detta för att säkerställa att eventuellt miljöfarligt avfall hanteras och omhändertas på ett korrekt sätt. Vid våra inventeringar går vi igenom hela byggnaderna och tar materialprover på misstänkta material som sedan skickas för analys. Allt underlag kring dessa inventeringar sammanställs och överlämnas till beställaren som i sin tur har detta som underlag till upphandling av rivningsfirmor för att kravställa korrekt rivning och saneringshantering.

Läs mer om miljöinventering och materialiprovtagning här.

Vårt pågående uppdrag utförs på uppdrag av exploateringskontoret och Dry-IT Raksystems  har 5 miljöinventerare som fram till idag har inventerat 17 byggnader sedan projektstarten augusti 2019. Vårt uppdrag omfattar ca 25 byggnader om ca 100 000 kvm och kommer förmodligen att pågå till 2023.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp