Miljöledning BRF
Välmående männsikor

MÄNNISKORS VÄLMÅENDE LIGGER OSS VARMT OM HJÄRTAT

Människors välmående är ett komplext koncept. Ett exempel på detta är välmående människor i byggnader, en fråga vi har bidragit till genom vår expertis.

Välmående människor symbol

Ett företag med ett bra, etiskt ledarskap och en trygg och uppmuntrande atmosfär

Vi identifierar att en framgångsrik affärsverksamhet kräver en kompetent och välmående personal. Därför är det för oss extra viktigt att våra medarbetare mår bra i sitt arbete, upplever sin arbetsmiljö trygg och jämlik och på så vis kan betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt.

Bra ledarskap är hörnstenen i vår verksamhet, vilket omfattar etisk och ansvarfsfull affärsverksamhet i hela vår värdekedja. Vår starka tillit till våra medarbetare och deras vilja att lära sig och utvecklas är ett långsiktigt värdelöfte för vårt bolag. Vi agerar förstklassigt, levererar kvalitet och bygger förtroliga relationer till våra kunder. Våra viktigaste principer angående etiska frågor samt vårt sociala- och miljömässiga kapacitet beskrivs i våra verksamhetsprinciper. Principerna publicerades år 2023, och händelser följs upp sedan 2023. Vi förutsätter ekonomisk lönsamhet och stabilitet av vår affärsverksamhet, vilket skapar förutsättningar för ett långsiktigt arbete för våra kunders, medarbetares och ägares bästa. Vår tillväxtstrategi främjar en ökad sysselsättning i Sverige och Finland, vilket gör oss delaktiga även i skapandet av socialt välbefinnande

Personalens välmående är på en bra nivå

Vi genomför årligen en personalenkät på bolagsnivå. Den senaste personalenkäten från 2022 visar att medarbetarnas nöjdhet och arbetstrivsel ligger på en bra nivå. Medarbetarengagemanget, Employee Net Promoter Score, dvs. eNPS-talet är +21 (mellan -100 – +100). I Finland var resultatet +38. Resultatet anses bra om talet är mellan +10 – +30.

Medarbetarnas säkerhet är det viktigaste

Tillsammans med företagshälsovården följer vi årligen antalet olyckor. Under 2022 var antalet olyckor sammanlagt 11, varav åtta(8) i Finland och tre(3) i Sverige. Detta innebär att den totala registrerbara incidentfrekvensen (Total Recordable Incident Rate, TRIR) är ca 2,0 beräkat för Raksystems medarbetarantal år 2022. Ett bra TRIR är under 3,0. Den genomsnittliga TRIR inom den privata industrisektorn var år 2021 2,7 baserat på BLS (U.S. Bureau of Labor Statistics). Raksystems ambition är att TRIR skall vara noll(0).

Personalantalet ökade under 2022

I slutet av 2022 hade Raksystems totalt 627 anställda. Av medarbetarna arbetar 65 % i Finland och 35 % i Sverige. Ca 36 % av medarbetarna i Raksystems-koncernen är kvinnor och 64 % män. Antalet medarbetare ökade framför allt till följd av företagsförvärv. Under 2022 anslöt sig EcoReal Oy från Finland och Aquademica AB från Sverige till Raksystems.

Vi säkerställer människors välbefinnande genom den bästa kompetensen i Norden


En inspirerande företagskultur, personalutveckling och medarbetarnas välbefinnande är bland det viktigaste för oss. Vi prioriterar en lönsam affärsverksamhet och etiska frågor. Vi säkerställer en ansvarsfull verksamhet i hela vår värdekedja.

Människors välmående – 2022 KPI:er

21 eNPS
medarbetarnöjdhet

2.0 TRI
olyckshändelser att rapportera

1.1
utbildningsdagar för medarbetare

73.6 M€
total omsättning

32 M€
taxes