foto på löv
Välmående miljö

Positiv inverkan på klimatet

En av våra uppgifter är att uppmuntra och stödja våra kunder att göra bättre val med hänsyn till miljön.

Positiv inverkan på klimatet genom våra tjänster

Det bästa sättet att påverka miljön är genom våra tjänster. Därför strävar vi efter, i all vår expertis, att hitta lösningar som minskar koldioxidavtrycket. Till exempel genom att förbättra fastigheters energieffektivitet. Positiv klimatpåverkan kan mätas med koldioxidhandavtryck. Koldioxidhandavtrycket visar klimatfördelarna med en produkt eller tjänst, till skillnad från koldioxidavtrycket som beskriver de negativa miljöeffekterna av ett företags verksamhet.

Koldioxidavtryck symbol

Vårt eget
koldioxidavtryck

Vårt mål är att bli koldioxidneutralt vad gäller både direkta utsläpp och utsläpp från köpt energi (scope 1 och 2) senast år 2025. Vi har skapat en vägkarta för att visa våra handlingar mellan 2021-2015 för att minska koldioxidavtrycket.

Raksystems verksamhet handlar om att erbjuda tjänster så vårt koldioxidavtryck består främst av energiförbrukning för våra kontor samt resor. Under 2022 uppgick vårt totala koldioxidavtryck i Finland till 600 tCO2, och utsläppen per medarbetare minskade med 18 % från året innan. I Sverige uppgick koldioxidavtrycket till 207 tCO2. Det betydligt mindre koldioxidavtrycket i Sverige är en följd av lägre utsläpp från elproduktion.

Vårt eget koldioxidhandavtryck

Under 2022 sparade våra energirelaterade tjänster* hela 58 GWh energi för våra kunder.

Detta innebär att våra tjänster minskade de energirelaterade utsläppen hos våra kunder med hela 8 989 tCO2.

Genom vår nya Geolo-lösning levererade vi förnybar energi till våra kunder för totalt 338 tCO2 under 2022. Dessutom minskade EcoReal Oy:s energirenoveringar kundernas utsläpp med hela 66 700 tCO2 under 2022.

Utifrån dessa nyckeltal uppgick vårt koldioxidhandavtryck till över 76 000 tCO2.

Detta innebär att vår positiva klimatpåverkan är 94 gånger större än vårt koldioxidavtryck.

* Inklusive energirevisionerna i Finland (exkl. EcoReal)

EU-taxonomin

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem med en lista över de ekonomiska verksamheter som orsakar mest utsläpp samt kriterier för hållbara åtgärder för dem. Raksystems tjänster handlar främst om konsultverksamhet, vilket i sig inte orsakar utsläpp. Endast 5,5 % av Raksystems omsättning omfattas av EU-taxonomin, och 70 % av de tjänster som omfattas av taxonomin är kopplade till professionella energitjänster.


Vi har identifierat att våra professionella tjänster kring energikapacitet, våra energirenoveringar och vår Geolo-innovation, som producerar jordvärme och -kyla, omfattas av taxonomin. Vi har också bedömt hur väl varje aktivitet uppfyller kriterierna i taxonomin. Under 2022 uppfyllde ingen av våra tjänster kriterierna i taxonomin. Vår målsättning är att bli bättre på att uppfylla kriterierna i taxonomin under 2023.

Vi hjälper våra kunder att stödja miljön och arbeta för att bekämpa klimatförändringen

Vi försöker hjälpa våra kunder att minska sina klimatutsläpp och stödja naturens mångdfald.

Vi försöker också att själv uppnå koldioxidneutralitet senast år 2025.

Vårt mål är att årligen mäta vår positiva inverkan på miljön samt människor och samhället genom hållbarhetsrapportering.

Välmående miljö – 2022 KPI:er

338 tCO2e
förnybar energi levererad
till kunder genom Geolo

76,000 tCO2e
vårt eget koldioxidhandavtryck totalt
genom våra tjänster

807 tCO2e
vårt koldioxidavtryck
från verksamheten

5,5%
av Raksystems omsättning är taxonomiberättigad