RBK uttorkning

Varför torkar inte betongen i tid?

Så undviker du de vanligaste misstagen som gör att uttorkningen i betongen drar ut på tiden

Allt för ofta är Raksystems fukttekniker och fuktkonsulter ute i projekt där byggnadens betong inte håller uttorkningsplaner eller följer utförda uttorkningsberäkningar. Det i sin tur leder till fördröjda tidsplaner och omplanering av redan schemalagda aktiviteter vilket resulterar i ökade kostnader. Här bör man ställa sig frågan: Under dessa förutsättningar, har man då säkerställt den mest hållbara och välmående byggnaden eller har man låtit tidspress bli den styrande faktorn?

Betongens uttorkningstid påverkar både miljön, byggnadens långsiktiga välmående och projektets ekonomi

Korrekt utförda RBK-mätningar och uttorkningstiden för betongen är avgörande frågor när det kommer till byggnation. Därför gäller det att ha god insikt och förståelse för vilka faktorer som påverkar betongens uttorkning.

Årligen hanterar branschen eftermarknadsskador för mer än 100 miljarder sek där stora delar av kostnaden är kopplat till fuktskador. De kan direkt kopplas till pressade tidsplaner och otillräcklig kunskap om potentiella risker och brister. Många i branschen tror att valet av ”rätt betongkvalitet” automatiskt gör att betongen torkar enligt tidsplan och enligt utförda uttorkningsberäkningar. Dessvärre är lösningen inte riktigt så enkel även om val av betong är en del av lösningen. Det krävs en hel del förarbete, insatser och förståelse redan i tidiga skeden av processen. Med rätt underlag och planering är det möjligt att sätta in rätt insatser i rätt tid för att hålla tidsplanen.

Vanliga orsaker till förlängd uttorkningstid som leder till försenade tidplaner, fler mättillfällen och därigenom ökade byggkostnader

Raksystems fuktkonsulter stöter ofta på situationer i våra kunders byggprojekt som både hämmar och försenar uttorkningsprocessen.

Här listar vi några av de vanligaste förekommande problemen och hur de enkelt kan undvikas:

  • Byggmaterial ligger placerat direkt mot betonggolvet och hindrar betongen från att torka ut. Undvik att lägga material direkt mot betongplattan utan förvara allt byggmaterial uppallat från underlaget.
  • Man har inte tätt hus och fokuserar inte heller på att få tätt hus tillräckligt snabbt. Prioritera alltid tätt hus.
  • Man sätter inte in provisoriska dörrar tillräckligt tidigt. När väl provisoriska dörrar monteras så saknas ofta självstängande dörrstängarfunktion vilket ger otätt och nedkylt hus, vilket är ett direkt försämrat uttorkningsklimat. Säkerställ alla provisoriska dörrar med självstängande dörrstängarfunktion.
  • Alltför ofta upptäcker vi också att det missats att dreva, täta dörrar, det förekommer håligheter i klimatskärmen som bidrar till en sådan värmeförlust att torktiderna förlängs. Säkerställ med fuktronder att dessa brister ej förekommer.
  • Målare inleder målningsarbetet med vattenbaserad färg medan uttorkningsprocessen pågår vilket försämrar uttorkningsförutsättningarna. Säkerställ planeringen för de olika pågående arbetena.
  • Det står vatten på betongen som inte omhändertas direkt. Åtgärda alltid alla vattenskador och läckage omgående.
  • Inomhustemperaturen är för låg vilket påverkar betongens egenskaper att torka. Det går att säkerställa en inomhusmiljötemperatur med hjälp av klimatloggar och på så vis säkerställa rätt temperatur för god uttorkningsmiljö.
  • Man ställer ofta in avfuktare alternativt värmare för att påskynda uttorkningen alldeles för sent, istället för att planera insatsen i rätt tid. Avfuktare och eventuella värmare bör planeras in redan vid produktionsstart och på så vis minimeras onödiga ”panikinsatser”.

Raksystems fuktkonsulter arbetar dagligen på byggen runtom i hela landet och utför fuktmätningar i betong och avjämningsmassor.

Raksystems fuktkonsulter hjälper till i fuktsäkerhetsarbetet i produktionen för att säkerställa tidplaner och minimera alla tänkbara fallgropar på vägen

För att lyckas nå bästa resultat arbetar vi tillsammans med våra kunder. Vi upprättar tydliga tidplaner för viktiga åtgärdsinsatser för en fuktsäkrad produktion. Vi går fuktronder tillsammans med ansvariga platsledare och ger löpande tips och råd. Ju mer fokus och planering platsledningen har på rätt insatser i rätt tid och ju bättre kommunikationen är bland alla inblandade på bygget, desto större är sannolikheten till en god uttorkning och en tidsplan som håller. Och ju tidigare våra konsulter blir inbjudna i projektet desto bättre.

Vikten av en upprättad fuktkontrollplan för ett lyckat fuktsäkerhetsarbete

En tydlig fuktkontrollplan som efterlevs minskar både riskerna för fuktskadeproblem och säkerställer projektets byggkostnad. Tillsammans med kunden upprättar vi därför uttorkningsplaner som är realistiska och som i bästa fall endast kräver en fuktmätning. Genom ett nära samarbete, i redan tidiga skeden, mellan produktionsteamet och den auktoriserade fuktsakkunniga ökar möjligheterna rejält för en minskad byggkostnad. Vi brukar säga till våra kunder: Det går inte att mäta betongen torr, mätningen skall enbart vara till för att verifiera att betongen är torr.

Vi på Raksystems har lång erfarenhet och stor kompetens inom fuktsäkerhetsarbetet så om du vill prata t.ex. uttorkning i betong med oss så hälsar vi dig varmt välkommen att kontakta oss!

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp