Due Diligence

Due Diligence och besiktning vid fastighetsöverlåtelse

Vi utför Teknisk Due Diligence och fastighetsbesiktning vid förvärv eller försäljning av fastighet.

Offertförfrågan
Energi och miljötjänster

Teknisk Due Diligence

Due Diligence ger värdefulla insikter och beslutsinformation vid förvärv och avyttring av fastighet. Vi undersöker byggnaden och upprättar en objektiv rapport som lyfter fram eventuella risker, skador samt bedömer de tekniska systemens status. Kunden får även information om vilka ekonomiska konsekvenser eventuella åtgärder innebär.

  • Rapporten lyfter fram byggnads- och installationsrisker och framtida renoveringskostnader
  • Vi kontrollerar att lagstyrda åtaganden är genomförda (OVK, energideklaration, mätning, et)
  • Kunden erhåller ett objektivt underlag till en smidig fastighetsaffär
  • Vi utreder byggnadens innemiljö

Teknisk Due Diligence granskar byggnaden

Vid en Teknisk Due Diligence undersöker vi systematiskt byggnadens samtliga delar (byggkonstruktion, tekniska installationer och inomhusmiljö, mm). Utredningen ger en bra bild av risker som kan ha betydelse för fastighetens värde. Vi utför nulägesanalys och utreder renoveringsbehov och teknisk livslängd. Eventuella renoveringar presenteras i en underhållsplan. Underhållsplanen innefattar allt som oftast de tio kommande åren.

Due Diligence med fokus på miljöfrågor (Environmental Due Diligence)

En EDD-rapport utreder risker beträffande skadeämnen i fastigheten. Granskningen omfattar skadeämnen såväl i marken runtom byggnaden som i byggnaden. Vi utför miljöutredningen i två steg. I det första steget utreder vi eventuella risker och potentiella skadeämnen i byggnad och omgivande mark. I steg två tas prover för att fastställa förekomsten av skadeämnen. Därefter upprättas förslag på eventuella åtgärder och vilka kostnader det skulle medföra.  

Byggnad

Due Diligence granskar byggnadens brister och underhållsbehov

Vid genomförande av Due Diligence upprättar vi en tydlig rapport som åskådliggör eventuella byggtekniska eller miljömässiga brister och risker i byggnaden och omgivande miljö. Rapporten är ett bra underlag för att kunna fatta väl underbyggda beslut gällande fastigheten.

Läs mer om Besiktning

Kontakta oss gärna för mer information