Due Diligence
Säkerhet vid förvärv eller försäljning av fastighet

Due Diligence

Vi utför Teknisk Due Diligence, även kallad status- och fastighetsbesiktning.

Teknisk Due Diligence

Due Diligence ger värdefulla insikter och beslutsinformation vid förvärv och avyttring av fastighet. Vi undersöker byggnaden och upprättar en objektiv rapport som lyfter fram eventuella risker, skador samt bedömer de tekniska systemens status. Kunden får även information om vilka ekonomiska konsekvenser eventuella åtgärder innebär.

Energi och miljötjänster

Fördelar med en Teknisk Due Diligence

Fördelar med en Teknisk Due Diligence:

  • Rapporten lyfter fram byggnads- och installationsrisker och framtida renoveringskostnader
  • I besiktningen kontrolleras att lagstyrda åtaganden är genomförda, som till exempel OVK, Energideklarationen och brandskyddet.
  • Kunden erhåller ett objektivt underlag till en smidig fastighetsaffär
  • Vi utreder byggnadens innemiljö

Teknisk Due Diligence granskar byggnaden

Vid en Teknisk Due Diligence undersöker vi systematiskt byggnadens samtliga delar. Utredningen ger en bra bild av risker som kan ha betydelse för fastighetens värde. Vi utför nulägesanalys och utreder renoveringsbehov och teknisk livslängd. Eventuella renoveringar presenteras i en underhållsplan. Underhållsplanen innefattar allt som oftast de tio kommande åren.

Environmental Due Diligence är en besiktning med fokus på miljön

En Environmental Due Diligence-rapport utreder risker beträffande föroreningar och hälsoskadliga ämnen i fastigheten. Vet ni vilken miljöskuld som finns i marken och vilket ansvar ni som säljare eller köpare har? Granskningen omfattar skadeämnen såväl i marken runtom byggnaden som i byggnaden. Vi utför miljöutredningen i två steg. I det första steget utreder vi eventuella risker och potentiella föroreningar och hälsoskadliga ämnen i byggnad och omgivande mark. Genom att undersöka byggnadens historia och besiktiga fastigheten på ett  plastbesök. I steg två tas prover som analyseras och utreder de misstankar som eventuellt förekommit om fastigheten. Därefter upprättas förslag på eventuella åtgärder och vilka kostnader det skulle medföra.

Hur omfattande man vill göra utredningen kan variera beroende på fastighet och klient. Tillsammans kan vi se igenom vad som passar just er fastighet och era önskemål.

Due Diligence

Due Diligence granskar byggnadens brister och underhållsbehov

Vid genomförande av Due Diligence upprättar vi en tydlig rapport som åskådliggör eventuella byggtekniska eller miljömässiga brister och risker i byggnaden och fastigheten. Rapporten är ett bra underlag för att kunna fatta välinformerade beslut.

Läs mer om Besiktning

Kontakta oss gärna för mer information