Affärsområden
presentation av våra divisioner

Raksystems Group, tre divisioner

Vi har tre divisioner inom Raksystems koncernen; Green Building Services, Inspections & Surveys och Project Services.

GREEN BUILDING SERVICES – för hållbar konstruktion, byggnation och fastighetsförvaltning

Fastighets- och byggsektorn har en viktig roll att spela för att mildra klimatförändringarna. Genom koldioxidsnålt byggande och ekonomisk planering kan vi aktivt påverka de gemensamma utsläppsmålen och leda våra kunder mot bättre hållbarhet på ett effektivt sätt. Vi är partner till ansvarsfulla byggentreprenörer och fastighetsägare samt marknadsledande på konsulttjänster inom hållbart byggande och förvaltning av fastigheter.

Vår kompetens täcker alla delar av miljöledning inom byggande från målen för projektplanering till hantering av miljöfrågor under användnings- och underhållsskedet.

Att vår organisation också har, utöver våra specialister på hållbart byggande, specialister inom förebyggande underhållsarbete och hållbar planering i kombination med att vi på Raksystems alltid samarbetar för våra kunders och miljöns bästa, det gör oss ännu starkare!

Hållbarhetstjänster för nybyggnad och befintliga byggnader.
Tillförordnad divisionschef GREEN BUILDING SERVICES – Johan Ahlinder

Green building services

Våra Green Building Services

 • Miljöcertifiering av fastigheter för byggprojekt och av existerande fastigheter
  • Internationella certifieringar: LEED, BREEAM, WELL
  • Nationell certifiering: Miljöbyggnad, Svanen
 • Energi- och livscykelplanering samt -styrning
  • Livscykelkostnad (LCC)
  • Livscykelbedömning (LCA)
  • PPP-projekt (public-private partnership)
 • Övervakning av P1-renhet under byggtiden
 • Friska hus-samordning
 • Hantering av kostnadstekniska risker i byggprojekt

INSPECTIONS & SURVEYS – för en förebyggande fastighetsförvaltning

Fastighetens livscykel börjar från bygget. Redan i planeringsskedet påverkas fastighetens kommande hållbarhet, underhållsmässighet och kostnader. Även material- och systemval kan påverka byggnadens koldioxidutsläpp i såväl bygg- som användningsskedet samt underhållsmässighet under användning av fastigheten.

Fastighetens livscykel fortlöper från byggarbetsplatsskedet genom skötsel och underhåll under livstiden ända till rivning. Byggnadens livscykel omfattar flera konditionsbedömningar som leder till mindre eller större saneringar. Fastighetsförvaltning och underhåll kräver långsiktig planmässighet och expertis. Underhållet omfattar konkreta åtgärder för fastighetens ekonomiska drift genom att samtidigt möjliggöra hälsosamma, trygga, trivsamma och ekologiska byggnader.

För att nå det bästa ekonomiska resultatet är det viktigt att schemalägga stora reparationer i rätt tid i fastighetens livscykel. Det är endast möjligt genom en långsiktig och professionell uppföljning av fastighetens livscykel.

Inspektioner och Besiktningar

Våra Inspections & Surveys

 • Besiktningar och fastighetskartläggaren
 • Due Diligence-tjänster
 • Besiktningar som
  • Betongundersökningar
  • VVS-undersökningar
  • Avlopps- och täckdikesfotografering
  • Fuktkartläggningar i fastigheter
 • Undersökning av inomhusluften
 • Kartläggning av skadliga ämnen
 • Radonundersökningar
 • Energitjänster

INSPECTIONS & SURVEYS – för en tryggare bostadsaffär

Vår prioritet är hälsan på din bostad! Vi jobbar för friska hem åt alla. Våra bostäder är alla unika och vi hjälper dig gärna med besiktningar och åtgärder.

En bostadsaffär är många gånger en av de största affärerna som vi gör i vårt liv. Den kan vara förknippad med såväl oro som förväntan, glädje och spänning. Vårt mål är att finnas här för dig när du gör din affär och stötta dig med kunskap kring bostaden, dess skick och hur du tar dig an eventuella fel och brister.

Våra besiktningstekniker har stor erfarenhet och en gedigen utbildning inom det byggnadstekniska och kan svara på de frågor och funderingar som du har om din bostad.

Besiktnings- och överlåtelsetjänster för en tryggare bostadsaffär.
Divisionschef INSPECTIONS & SURVEYS B2B – Daniel Drottshage
Divisionschef INSPECTIONS & SURVEYS B2C – Sanna Hayson

Imspektioner och Besiktningar

Våra Inspections & Surveys

 • Överlåtelsebesiktningar
 • Säkerhet och trygghet vid affärer
 • Besiktningar av och expertutlåtanden om småhus
 • Statusbesiktningar
 • Areamätningar
 • Fuktkontroll
 • Undersökning av inomhusluften
 • Radonundersökningar
 • Energideklarationer

PROJECT SERVICES – utan att kompromissa på kvaliteten

Våra projektledare arbetar i samråd med uppdragsgivaren och ansvarar för att projektet genomförs enligt fastställda kvalitets-, tids- och kostnadsramar. Säkerställande av kvalitet, tid och ekonomi börjar långt innan själva byggandet – i planeringsskedet. En professionell projektledningsgrupp leder byggprojektet från planering till driftsättning för en väl genomförd leverans.

Projektledarens mål är att ge våra uppdragsgivare:

 • Rätt information i rätt tid
 • Väl genomarbetade prognoser och avstämningar
 • Korrekta och genomarbetade beslutsunderlag

Våra projektledare arbetar med tydligt ansvar för rapportering i projektets alla skeden. Arbetet underlättas och effektiviseras genom vårt interna projektledningssystem, som bygger på principerna i PMBOK. Projektledningssystemet innehåller checklistor och mallar för varje delprocess som ger projektledaren kontroll och stöd att styra projektet genom alla faser.

Genom miljöledning och miljösamordning granskar vi projektörers och sakkunnigas handlingar för att säkerställa ett hållbart byggande. Under produktions skedet följer vi upp produktionsrelaterade krav och mål genom löpande avstämningar och ronder med anlitad entreprenör.

Projektledartjänster för nybyggnad, ROT och stads- & miljöplanering.
Divisionschef PROJECT SERVICES – Axel Sturesson

Projektledning

Våra Project Services

Nyproduktion, renoveringar och infrastruktur:

 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • Miljöledning
 • Installationsledning
 • Byggledning
 • Besiktning
 • Kontrollansvarig

Samhällsplanering och utveckling:

 • Projektledning
 • Stadsutveckling
 • Exploateringsstöd
 • Fastighetsrättslig rådgivning
 • Markförvaltning

Kontakta oss gärna för mer information