Energieffektivisering
ENERGIEFFEKTIVISERING

Minskar driftkostnader och klimatpåverkan

Genom effektiveringsåtgärder kan vi minska byggnadens energianvändning och klimatpåverkan .

Energieffektivitet

Hur energieffektiviserar vi en byggnad?

Energieffektivisering innebär att man effektiviserar energianvändningen genom minskad energianvändning. Med hjälp av energieffektivisering nyttjar vi den befintliga energianvändningen på ett mer hållbart sätt för samhället. Genom tekniska åtgärder och beteendeförändringar kan vi minska energianvändningen i byggnaden. På så sätt får vi tillgång till mer energi i samhället utan att öka produktionen. Energieffektivisering är ett steg i ledet för att nå de nationella klimat- och energipolitiska målen.

Vilka är fördelarna med en energieffektiv byggnad?

 • Leder till lägre klimatutsläpp och materialanvändning.
 • Lever upp till Miljöbalkens krav på energihushållning och användning av förnybara energikällor.
 • Energieffektivisering kan minska behovet för utbyggnad av energiinfrastrukturer för att tillgodose energibehovet.
 • Minskar risken för energiförluster.
 • Mindre känslighet för framtida skiftande energipriser.
 • Energieffektivisering minskar energikostnader och kan öka konkurrensmöjligheterna.
 • Energieffektivisering ökar tillgången till el utan att öka elproduktionen.

Åtgärder för energieffektivisering

Det är möjligt att effektivisera befintlig energianvändning antingen genom att minska energianvändningen eller genom att få ut mer nytta av befintlig energianvändning. 

Genom förhållandevis enkla metoder finns det möjlighet till omfattande besparingar, både i pengar och i utsläpp. Energieffektivisering innefattar allt från att nyttja värme, el och kyla på rätt sätt till förändrade rutiner och energieffektiva investeringar. Genom att använda mer energieffektiva apparater och installationer för bland annat belysning och ventilation och samtidigt agera energieffektivt kan vi minska kostnader och göra byggnaden mer hållbar. Så enkla medel som att ta tillvara spillvärme, byta fönster eller reglera temperatur kan bidra till en energieffektiv byggnad. En energieffektivisering bör föranledas av en energianalys eller energikartläggning där de åtgärder som gör störst besparningsskillnad har identifierats.

Energieffektiviserande åtgärder

Några exempel på energieffektiverande åtgärder

 • Kontinuerligt underhåll av ventilation
 • Underhåll och utbyte av armaturer, använda dagsljus effektivt
 • Se över temperaturer och stäng dörrar och portar då dessa inte används.
 • Reducera kylbehovet genom att minska värmebelastning, kontrollera att inte värme och kyla används samtidigt.
 • Minska luftläckage genom tätning.
Energieffektivera din byggnad

Anlita Raksystems energiexperter för energieffektivisering

Våra energiexperter har bred kunskap och erfarenhet av energieffektivisering. Vi kan ta fram lösningar för att göra din byggnad mer energieffektiv och samtidigt hjälpa dig minska kostnader och nå uppsatta miljömål. Energieffektivisering utförs oftast i befintliga byggnader, men vi kan även hjälpa dig optimera ditt nybyggnads- eller ombyggnadsprojekt.

Hos Raksystems hittar du ett omfattande utbud av energitjänster som energianalys, energikartläggning, energiutredning och energisamordning.

Läs mer om energideklaration

Kontakta oss gärna för mer information