Kontrollansvarig
Upprätta en korrekt kontrollplan

KONTROLLANSVARIG

Kontrollansvarig (KA) hjälper dig upprätta förslag till kontrollplan.

Kontrollansvarig säkerställer att krav och bygglagstiftning följs

En Kontrollansvarig, även kallad certifierad kontrollansvarig eller KA har till uppgift att hjälpa byggherren. KA ser till att nödvändiga kontroller görs och på så sätt säkerställa att kraven i bygglagstiftningen följs.

Kontrollansvarig ROT

En KAs huvuduppgift

Vid större bygg-, rivnings- och markprojekt vilka kräver bygglov ställer plan- och bygglagen krav på att det ska finnas en Kontrollansvarig. KAs huvuduppgift är att kontrollera att projektet uppfyller relevanta myndighetskrav. Kontrollansvarig måste vara certifierad. Det finns två behörighetsnivåer, Normal (N) eller Komplicerad (K). Vad som krävs i ett projekt beslutas av byggnadsnämnden och beror på projektets komplexitet.

Projektledning

Vad gör en KA?

Våra kontrollansvariga kan hjälpa er att:

  • Ta fram ett förslag till kontrollplan.
  • Under projektets genomförande se till att kontrollplanen, gällande bestämmelser och villkor följs samt att nödvändiga kontroller utförs.
  • Närvara vid tekniska samråd.
  • Närvara vid besiktningar samt byggnadsnämndens platsbesök.
  • Vid färdigställt projekt när all dokumentation finns avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som ligger till grund för slutbesked, vilket behövs för att byggnaden skall få tas i bruk.

 

Kontrollansvarig – En rådgivare genom byggprocessen

Utöver de lagstadgade uppgifterna som KA utför så fungerar Kontrollansvarig även som Byggherrens högra hand och rådgivare genom byggprocessen. Detta som en opartisk aktör som ser till att projektet håller den nivån som vi vill att svenska byggnader skall ha i Sverige.

Läs mer om våra referensprojekt

Kontakta oss gärna för mer information