Miljöledning BRF
Din BRF kan bidra till ett bättre samhälle

MILJÖLEDNING

Genom ett strategiskt hållbarhetsarbete kan din BRF minimera fastighetens miljöpåverkan.

Miljöledning sätter miljö- och hållbarhetsarbete i fokus

Miljö och hållbarhetsfrågor är en del av vår vardag och något alla behöver arbeta med. Därför är tydliga rutiner för miljöarbetet ett bra stöd och verktyg för föreningens styrelse och medlemmar. Detta kan tex vara att inarbeta miljökrav i befintliga underhållsplaner eller att ta fram checklistor som visar hur kommun- och myndighetskrav följs upp.

Miljöledning

Miljöledning – det här kan vi hjälpa dig med

Inom miljöområdet erbjuder vi bland annat:

  • Strukturer för miljöarbetet (egenkontroller för föreningens interna hållbarhetsarbete, inarbeta miljökrav i underhållsplaneringen)
  • Miljökrav vid genomförandet av fastighetsarbete (drift, underhåll och renovering/ombyggnation)
  • Miljöstöd vid entreprenader
  • Materialvalsbedömningar t.ex. i samband med kommande entreprenader
  • Miljöutredningar (dagljusberäkningar, radonmätningar)
  • Miljöcertifieringar

Kundens behov i centrum

Hållbarhetsarbete i en bostadsrättförening kan ha olika typer av mål, allt från att sänka fastighetens energikostnader, minska klimatavtrycket, uppfylla kommun-och myndighetskrav, arbeta med proaktiv planering av underhåll, bevaka miljöaspekter vid entreprenader. T.ex. att göra bra materialval och att uppnå en sund inomhusmiljö. Oavsett var bostadsrättsföreningen befinner sig på sin hållbarhetsresa kan vi hjälpa dem att nå dit de vill.

Miljöledning BRF

Miljöcertifiering – en kvalitetsstämpel på er fastighet

En miljöcertifiering kan höja värdet på fastigheten, attrahera köpare, ge bättre lånevillkor för bostadsrättsinnehavarna, mynna ut i förbättringsförslag för byggnaden och förvaltningen.
Med en miljöcertifiering tas ett helhetsperspektiv både kring byggnadens skick och dess förvaltning med tex energi, resursanvändning, inomhusklimat och planering av underhåll. Miljöcertifieringen är en kvalitetsstämpel på hur väl fastigheten uppfyller dessa krav men ger också en tydlig indikering på vad som kan förbättras och arbetas ytterligare med.

För mer information om miljöcertifieringar som kan passa er bostadsrättsföreningen se Svanen och Miljöbyggnad iDrift.

Många banker har börjat se fördelen med miljövänliga byggnader och ger mer förmånliga bostadslån, så kallade gröna lån vilket ofta innebär lägre räntor för föreningarna. 

 

Läs mer om miljöcertifieringar

Kontakta oss gärna för mer information