Raksystems hållbarhets- och miljöpolicy

Hållbarhet och Miljö

Grunden för vår verksamhet är hållbarhet och kvalitet tillsammans med vår mission för välmående byggnader, människor och miljö.

Kvalitet, hållbarhet och miljö.

I de fall våra kunders kvalitetsmål/hållbarhetsmål är diffusa hjälper vi till i arbetet att definiera dem. I de fall kvalitetsmålen/hållbarhetsmålen är väldigt precisa hjälper vi våra kunder att uppnå dem. Energi- och miljöfrågor löper igenom allt vi gör för våra kunder och våra uppdrag har som regel en stark koppling till exempelvis energioptimering och inomhusmiljö. Raksystems Dry-IT ABs verksamhet följer kvalitetsledningsstandarden SS-EN ISO 9001 och miljöledningsstandarden SS-EN ISO 14001 samt SS-EN ISO 45001.

Raksystems miljöcertifiering

Kvalitetspolicy

Raksystems ska bidra till ett hållbart samhälle genom vårt arbete med att möta kundens önskemål för att bidra till välmående byggnader, människor och miljö.

Vi ska vara professionella och få respekt för vårt kunnande och våra tjänster. Genom god kommunikation och service ska vi infria kundernas förväntningar.

Vårt viktigaste kvalitetsmål är att leverera tjänster av god kvalitet till våra kunder så att de alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör och är trygga med att vi följer tillämpliga krav. Varje uppdrag ska vara en rekommendation för framtida affärer.

Vi utvecklar vårt eget kvalitetsledningssystem och vårt kvalitetsarbete genom ständiga förbättringar och kompetensutveckling. Nyvunna kunskaper och erfarenheter överförs systematiskt till våra specialister och ansvariga i hela organisationen för att tillvaratas i kommande uppdrag.

Miljöcertifiering

Arbetsmiljöpolicy

Raksystems målsättning är att vara en bra arbetsmiljö med välmående medarbetare och en arbetsplats där vi alla arbetar för en god sammanhållning, goda förutsättningar för positiva resultat vilket är grunden för vår arbetsglädje.

Vi förebygger ohälsa och olyckor genom att systematiskt identifiera arbetsmiljörisker och hanterar dessa på ett så effektivt sätt som möjligt. Genom samråd med och medverkan av medarbetarna skapar vi god dialog för att ständigt förbättra arbetsmiljöarbetet. En bra dag på jobbet innebär för oss en rimlig balans mellan människa, uppdrag och organisation. Tillsammans jobbar vi med ständiga förbättringar av vår arbetsmiljö.

Att eliminera och förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och sätta in rehabilitering i ett tidigt stadium är en självklarhet i vår företagskultur.

Miljöcertifiering

Miljöpolicy

Raksystems medarbetare och underkonsulter ska skydda miljön från skada och förebygga förorening inom ramen för våra uppdrag och i den egna verksamheten. Genom kunskap och utbildning hjälper vi våra kunder att skapa friska hus och god inomhusmiljö och medverkar aktivt till en hållbar samhällsutveckling.

Vi följer tillämplig lagstiftning och andra bindande krav. och likaså beaktar miljöaspekter vid inköp av varor och tjänster. Vår policy uppmanar också att åka kollektivt i största möjliga mån.

Vårt miljöledningssystem är under kontinuerlig utveckling och uppdateras löpande med förbättringsområden och på så vis utvecklar vi vårt egna miljöarbete enligt satta mål.

Kontakta oss gärna för mer information