Kontrollansvarig
KONTROLLANSVARIG

Kontrollansvarig upprättar förslag till kontrollplan

Vi hjälper dig med kontrollansvariga för ditt byggprojekt oavsett storlek.

Mätningar och kontroller

Kontrollansvarig säkerställer att projektet följer bygglagstiftningen

En Kontrollansvarig, även ibland benämnd certifierad kontrollansvarig eller KA har till uppgift att hjälpa byggherren att se till att nödvändiga kontroller görs och på så sätt säkerställa att kraven bygglagstiftningen följs.

Vid större bygg-, rivnings- och markprojekt vilka kräver bygglov ställer plan- och bygglagen krav på att det ska finnas en Kontrollansvarig. Dennes huvuduppgift är att kontrollera att projektet uppfyller relevanta myndighetskrav. Kontrollansvarig måste vara certifierad och det finns två behörighetsnivåer, Normal (N) eller Komplicerad (K). Vad som krävs i ett projekt beslutas av byggnadsnämnden och beror på projektets
komplexitet.

Miljöledning

Vad gör en kontrollansvarig (KA)?

Kontrollansvarig har bland annat till uppgift att bistå byggherren med att:

  • Ta fram ett förslag till kontrollplan.
  • Under projektets genomförande se till att kontrollplanen, gällande bestämmelser och villkor följs samt att nödvändiga kontroller utförs.
  • Närvara vid tekniska samråd.
  • Närvara vid besiktningar samt byggnadsnämndens platsbesök.
  • Vid färdigställt projekt när all dokumentation finns avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som ligger till grund för slutbesked, vilket behövs för att byggnaden skall få tas i bruk.

 

Miljöledning

KA – En opartisk rådgivare och Byggherrens högra hand

Utöver de lagstadgade uppgifterna som KA utför så fungerar Kontrollansvarig även som Byggherrens högra hand och rådgivare genom byggprocessen. Detta som en opartisk aktör som ser till att projektet håller den nivån som vi vill att svenska byggnader skall ha i Sverige

Kontakta oss gärna för mer information