Byggnad med skog framför
En obligatorisk del av certifieringsarbetet

Miljöbyggnadsverifiering

Vi hjälper till i arbetet att verifiera byggnadens höga nivå på hållbarhet.

Miljöbyggnadsverifiering – ett löfte

En byggnad som preliminärcertifierats enligt Miljöbyggnad ska också påvisa att den uppnår samma resultat under dess drift. Verifieringen är helt enkelt ett löfte till brukare, boende, finansiärer, etc. att byggnaden håller den höga nivån på hållbarhet som den var avsedd att göra. Senast tre år efter att byggnaden tagits i drift ska verifieringsansökan skickas in till Sweden Green Building Council (SGBC) för tredjepartsgranskning.

Människor som cyklar vid vattnet i stan
Vi hjälper dig med ditt underlag

Det här behöver du för att behålla ett certifikat

Exempel på verifierande dokumentation är:

 • Effektsignatur avseende uppvärmningsbehov
 • Energideklaration på uppmätta värden
 • Energiavtal
 • Prestandadeklarationer för glas- och fönster
 • Radonmätning
 • Ljudmätning
 • Fuktdokumentation inklusive hantering av eventuella läckage och skador under drifttid
 • Provningsprotokoll inför idrifttagning
 • Mätning av inomhusklimat
 • Loggbok av byggvaror
 • Eventuella enkätundersökningar

Samordna, sammanställ och administrera

Vi stöttar dig som fastighetsägare i att samordna, sammanställa och administrera din verifieringsansökan. Vi kan också bistå med upprättande av dokumentation och genomförande av majoritet av de mätningar och utredningar som efterfrågas vid en verifiering.

Statusbesiktning
Starta i tid

När bör en verifieringsprocess inledas

En verifieringsprocess bör inledas redan under byggskedet (förutsatt att preliminärcertifiering skett inför eller under byggskede) där samtlig erforderlig dokumentation samlas in, sammanställs och överlämnas likt övrig projektdokumentation till fastighetsägare och dess förvaltning. När byggnaden står färdig kan en så kallad delverifiering genomföras. Det innebär att den dokumentation som upprättats, samlats in och sammanställts under byggskedet kan skickas in till SGBC för granskning och godkännande. De indikatorer som då är kompletta behöver inte hanteras vid ordinarie verifiering. En delverifiering är frivillig.

Kontrollera och följ upp

Vi rekommenderar dig som fastighetsägare att redan under det första året som byggnaden är i drift kontrollera och följa upp energiprestanda, luftkvalitet, inomhusklimat, etc. Vi kan vara behjälpliga med alltifrån energianalys, radonutredning, inomhusklimatutredning samt val av byggmaterial vid eventuella anpassningsåtgärder.

Läs mer om tjänster relaterade till miljöbyggnadsverifiering

Kontakta oss gärna för mer information