radonmätning nybyggnad
RADONMÄTNING

Vi utför radonmätning i nybyggnad

Raksystems mäter radonhalten i nybyggnad enligt myndighetskrav.

Radonmätning Stockholm

Vi identifierar radonhalten genom mätning

Raksystems genomför radonmätningar för att identifiera radonhalten i nybyggda bostäder eller lokaler. Våra konsulter följer Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Vi utför mätningen antingen som verifierande långtidsmätning i färdig och i drifttagen byggnad. Under produktionstiden kan vi genomföra en indikerande korttidsmätning för att ge en bild av byggnadens förutsättningar avseende radonsäkerhet.

  • Vi planerar, utför och följer upp mätningen.
  • Mätperioden pågår mellan 1 oktober och 30 april.
  • Tillförlitlig mätperiod i en verifierande mätning pågår i två månader.
  • En indikerande korttidsmätning bör pågå i 7-10 dygn.
  • Vi informerar brukarna om när och hur mätningen kommer äga rum.

Därför bör du mäta radonhalten i nybyggnad

Radon kan finnas överallt – i marken, luften och vattnet. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att radon orsakar omkring 500 fall av lungcancer årligen.  Att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus eller en lokal. Därför är det viktigt att utföra radonmätningar, även i nybyggnad.  Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft.  Enligt myndigheternas krav bör radonhalten i nybyggnader inte överstiga 200 Bq/m3.

Utöver myndighetskraven ställer även de vanligast förekommande miljöcertifieringssystemen krav angående radonhalt i byggnader. En radonmätningsrapport från Raksystems kan därför fungera som verifikat på kravuppfyllelse i samband med certifiering.

så går radonmätning till

Så går en radonmätning till:

Raksystems bistår kunden i allt från planering för mätningarna, till genomförande och uppföljning av resultatet. Vi finns här som ett sakkunnigstöd oavsett om du ska utföra en verifierande långtidsmätning eller en indikerande korttidsmätning.

Vid en radonmätning i nybyggnad bedömer vi behovet av antal mätpunkter, med utgångspunkt i Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Vi beställer erforderligt antal mätdosor, placerar ut dem, hämtar in dem och levererar dem för labbanalys. När vi är klara med analyserna redovisar vi resultatet för dig i rapportform.

Radonutredning

Kontakta oss gärna för mer information