Fasadoptimering
FASAD- OCH FORMOPTIMERING

Öka byggnadens trivsel och komfort med fasadoptimering

En väl genomförd fasad- eller formoptimering resulterar i hög komfort, låg energianvändning samt underhållsvänliga konstruktioner med lågt klimatavtryck.

Formoptimering

Fasadoptimering med hänsyn till alla hållbarhetsaspekter

En byggnads placering, fönsternas storlek, rummens inplacering har stor påverkan på byggnadens komfort och energianvändning. En väl utförd fasadoptimering beaktar energiaspekter, dagsljus- och solvärmetillförsel, materialval och underhållsfrågor. För vissa miljöcertifieringar, som Miljöbyggnad, är fasadoptimering ett kriterium.

Fördelar med fasadoptimering:

  • Ökad trivsel.
  • Termisk komfort för byggnadens brukare.
  • Högre värde på byggnaden.
  • Ger möjlighet till miljöcertifiering.
  • Vistelserummen utformas med goda dagsljusnivåer
  • Byggnaden har en lägre energianvändning.
  • Kan minska byggnadens miljöpåverkan och underhållsbehov.

Fasadoptimering ett samspel mellan sol- och ljustillförsel samt värmebalans

Ju tidigare man inleder fasadoptimeringen, desto mindre risk för kompromisslösningar eller krångliga åtgärder pga brister. Sol-, värme- och ljustillförsel kan påverka inplaceringen av rum. Därför är det bra om fasadoptimeringen görs i ett tidigt skede, tillsammans med arkitekten. En väl optimerad byggnad kräver exempelvis inte stora kylanläggningar pga hög solvärmelast från stora fönsterpartier. Gestaltning, inplacering av rum och utformning av fasaden ska helst stråla samman. Detta för att skapa bra komfort både på vintern och på sommaren. I en fasadoptimering beaktar vi alla dessa parametrar för att skapa byggnader med hög trivsel.

En fulländad fasadoptimering kräver sakkunskap från såväl energisamordnare som miljösamordnare och fuktsakkunniga. Vi på Raksystems använder kvalificerade beräkningsverktyg och samarbetar prestigelöst mellan våra olika expertisområden för att garantera en så bra lösning som möjligt.

Fasad- och formoptimering

Så utför Raksystems en fasad- och formoptimering:

För bästa resultat är det optimalt att utföra fasadoptimeringen redan i programhandlingsskedet. Tillsammans med arkitekt och verksamhet planerar vi arbetet, går genom behoven och diskuterar potentiella lösningar. Här är det viktigt att beakta hur byggnaden ska användas. Tillsammans med arkitekten planerar vi för bästa möjliga dagsljus, termisk komfort och hållbara materialval. Vi  granskar även hur alla dessa parametrar påverkar rumsinplanering och systemval. Det är viktigt att planlösning och fasad är samspelta. I utredningen beaktar vi alltid kundens tidigare beprövade lösningar.

Med hjälp av insamlad information utför vi relevanta simuleringar och analys av byggnaden och lämnar slutligen över en rapport. Rapporten sammanfattar resultaten av genomförda analyser och beskriver den optimerade fasadlösningen. Slutrapporten utgår ifrån de projektspecifika beställarkraven, ställda på relevanta hållbarhetsaspekter.

Läs mer om Miljöbyggnad

Kontakta oss gärna för mer information