Samarbete med Wästbygg

Dry-IT i samarbete med Wästbygg i projektet BRF Blomstra

Dry-IT:s medverkan i projektet inleddes med att en fuktsäkerhetsbeskrivning togs fram som kravställande dokument gällande fukt i projektet – de krav som entreprenören behöver uppfylla under projekterings- och produktionsskedet. Därefter utfördes en fuktriskidentifiering av byggnadens konstruktioner och en fuktriskanalys i form av en checklista. Fuktriskanalysen utförs genom att en kvalificerad bedömning görs av sannolikheten att något inträffar och vad konsekvensen blir om det inträffar, det vill säga risken för att till exempel en fuktskada uppstår. Dry-IT har sedan under projekteringens gång utfört ritningsgranskning där eventuella identifierade fuktrisker tas upp och diskuteras med projektörerna och projektledaren. Tillsammans har Dry-IT och de inblandade parterna under projekteringens gång jobbat för att konstruktioner, system och material ska väljas så att risken för skador minimeras.

Lär mer om fuktsäkerhetsarbete här.

Fuktsäkerhetsplan med åtgärder

I slutskedet av projekteringen tog Dry-IT fram en fuktsäkerhetsplan för produktionen som beskriver vilka fuktsäkerhetsåtgärder som ska utföras för att skydda byggnaden och byggnadsmaterialen mot skadlig fukt under produktionstiden. Fuktsäkerhetsplanen tar även upp vilka kontrollmoment som behöver utföras för att verifiera att kraven gällande fuktsäkerhet i projektet uppfylls. Fuktsäkerhetsplanen överlämnades nyligen i ett personligt möte med platschefen där respektive aktivitet och moment diskuterades tillsammans och där information från projekteringen fördes vidare till produktionen. På så vis ökar förståelsen, kännedomen och förhoppningsvis förenklas arbetet för produktionsteamet.

Nu fortsätter Dry-IT och Simon sitt åtagande tillsammans med produktionsgänget och under våren ska fuktronder gås för att kontrollera att arbetet på byggarbetsplatsen utförs enligt fuktsäkerhetsplanen. Parallellt med byggnadens uppförande ska även fuktmätningar i betong (enligt RBK) utföras för att kontrollera att uttorkningen av betongplatta och betongbjälklag går enligt tidplan. När den första visningslägenheten är färdigställd ska en tidig luftläckagesökning utföras för att kontrollera att inga läckage förekommer genom klimatskärmen. Vid eventuella läckage så diskuterar Dry-IT tillsammans med platschefen, arbetsledare och personal som utför montage av PE-folie vad som behöver kompletteras så att lufttätheten säkras. För att uppfylla kravet i projektet utförs slutligen lufttäthetsprovningar i ca 10 % av lägenhetsbeståndet.

”Det är såklart ett jättespännande och kul projekt att vara fuktsakkunnig i då Wästbygg har tagit in oss som en naturlig del i projektteamet. Stämningen i projektet har varit god och alla inblandade har varit öppna, lösningsorienterade och inte rädda för att ställa frågor gällande fuktsäkerheten. Nu ser jag fram emot att fortsätta arbetet i produktionsskedet med att hjälpa till att säkerställa att vi uppfyller kraven och samtidigt hålla tidplanen med hållbart resultat.” säger Simon Tikkanen Dry-IT.

Christer Håkansson, projektchef Wästbygg, säger: ”Det har varit ett bra upplägg och lätt att nå Simon. Vi tycker att vi får tydliga och bra svar och jag skulle vilja säga framförhållningen med dokumentationen är föredömlig.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp