Fuktsäkerhetsarbete ByggaF
FUKTSÄKERHETSARBETE BYGGAF

Systematiskt fuktsäkerhetsarbete enligt ByggaF

Våra Diplomerade fuktsakkunniga använder branschstandarden ByggaF för ett lyckat, systematiskt fuktsäkerhetsarbete och en fuktsäker byggprocess.

Fuktsäkerhetsarbete

Vi är branschens ledande experter inom Fuktsäkerhetsarbete ByggaF

Inom byggbranschen strävar man efter korta produktionstider och använder nya konstruktioner och material, utan att fuktsäkerhetsprojektera ordentligt. Samtidigt upphandlas både material och byggentreprenör allt som oftast till lägsta pris. Enligt en rapport från Boverket 2018 har branschen inte förbättrats de senaste 30 åren. Fel brister och skador kostar samhället 111 Mdkr per år. Och så mycket som 75 % är relaterat till fuktskador.

Raksystems arbetar strukturerat för att undvika fukt och innemiljöproblematik som då den uppstår kan medföra stora och mycket kostsamma åtgärder. Därför är det av yttersta vikt att samtliga fuktparametrar synliggörs. Redan i tidig projekteringsfas och under byggnation. En viktig framgångsfaktor för ett lyckat projekt ur ett fuktsäkerhetsperspektiv, är att tidigt tillsätta en stark organisation som arbetar med de kvalitetskritiska frågorna.

Det finns ett antal fördelar med att anlita Raksystems för det systematiska fuktsäkerhetsarbetet:

  • Vi är den största aktören på marknaden.
  • Våra kunniga konsulter har mer än 20 års branschkunskap.
  • Vi arbetar enligt en tydlig metodik, med branschstandarden ByggaF (metod för fuktsäker byggprocess) som grund.
  • Under åren har vi vidareutvecklat metodiken för att göra kundupplevelsen så smidig som möjligt.
  • Vi finns med som fuktsakkunnigstöd från tidig projektering, under produktionen och under förvaltningen.

Fuktinventering granskar konstruktioner

När du anlitar en av våra fuktsakkunniga experter arbetar vi fram en komplett strategi, med start så snart som möjligt. I tidiga skeden kan vi hjälpa till att ta beslut om strategiska frågor och kompetensbehov i projektorganisationen. Därefter tar vi fram projektets kravdokumentation, dvs fuktsäkerhetsbeskrivningen. Vi samordnar och vägleder projektörerna för att sedan granska deras handlingar.

Här kan du läsa mer om fuktinventering.

Fuktsäkerhetsprojektering

Fuktsäkerhetsprojektering

I vår genomarbetade arbetsmetodik utgår vi alltid från vår riskvärderingsmodell när vi rådger våra kunder i fuktsäkerhetsprojektering. Det gäller allt från olika systemval till konstruktioner, materialval och tekniska lösningar. I projekteringsfasen är målet att systematiskt arbeta bort dessa risker. Vi ser även över den valda lösningens byggbarhet och förvaltningsbarhet. Även om en projekterad lösning är hållbar över tid, kan en hög risk kvarstå vid byggbarheten. Då hjälper vi till att belysa och överbrygga denna kunskap till produktionen. Vi stöttar och underlättar överlämningen till förvaltningen genom att stötta framtagandet av förvaltningsrutiner. På så sätt hanterar vi även kvarstående risker.

Under produktionen stöttar vi det operativa fuktsäkerhetsarbetet och tar fram handlingsplaner. Vi bistår med hjälp i framtagandet av en produktionsanpassad fuktsäkerhetsplan i checklisteformat. Planen beskriver hur identifierade risker ska hanteras, vem som har det yttersta ansvaret, samt hur detta ska följas upp och verifieras.

Kundnära samarbete ByggaF

Kundnära samarbeten för lyckat fuktsäkerhetsarbete

Raksystems lägger stort fokus på personligt och kundnära samarbete. Vi vet att det är människor som leder projekten och utför arbetet. I vår metodik ingår ett startmöte med produktionsledningen, där vi går genom utförd fuktsäkerhetsprojektering. Vi utgår alltid från tidigare riskvärdering, samt uppdaterar denna med platsledningens värdefulla insikter och kunskaper. Tillsammans med platsledningen identifierar vi riskfyllda arbetsmoment, som kräver extra arbetsberedning. Vi vägleder och stöttar platsledning och de som utför arbetsmomenten, vilket våra kunder tenderar att uppskatta högt. Vissa arbetsmoment är så komplicerade att det krävs provmontage och revideringar. Ofta behöver kunden ta fram en utökad kontrollplan via egenkontroll eller tredje part. Detta kan ske då en avvikelse mot projekterad lösning eller mot en branschstandard inträffar.

Projektspecifika fuktkontrollplaner ByggaF

Projektspecifika fuktkontrollplaner

Vi stödjer och planerar framtagandet av fuktkontrollplan. Fuktsakkunnig samarbetar med mättekniker och platsledning för att få fram en projektanpassad plan. Planen, tillsammans med planering för yttre faktorer som väderskydd, uppvärmning, och rutiner runtomkring beroende på årstid och projektspecifika förutsättningar, utgör grunden för hur vi utformar tidsplanen. Tidsplanen är optimerad för projektets framdrift och beskriver bland annat när vi ska utföra mätningar. Det är till exempel viktigt att i god tid innan golvläggning utföra nödvändiga mätningar. I tidsplanen tar man även höjd för eventuella åtgärder ifall man inte når godkända värden.

Uppdragsbeskrivningen för våra fuktsakkunniga beror på i vilken fas konsulten kontaktas, samt beställarens ambitionsnivå. Idag handlar det ofta om projekt som vill uppfylla kraven för någon typ av miljöcertifiering. Ju tidigare vi finns med i projektet, desto bättre förutsättningar har projektet och arbetsgruppen att fatta korrekta och ekonomiskt riktiga beslut.

Övrigt inom Fuktsäkerhetsarbete ByggaF

Inom tjänsten Fuktsäkerhetsarbete ByggaF levererar vi även följande deltjänster

Fuktsäkerhet projektering

Initial riskvärdering
Fuktsäkerhetsprogram
Fuktsäkerhetsbeskrivning
Granskning av handlingar
Checklista fuktsäkerhetsprojektering
Fukt- och värmeberäkningar
Uttorkningsberäkningar betong och avjämningsmassor
Utbildning

Fuktsäkerhet produktion

Fuktsäkerhetsplan
Fuktkontrollplan
Fuktronder
Arbetsberedningar
Fuktsäkerhetssamordnare
Fuktsäkerhetsdokumentation
Fuktintyg
Utbildning

Övriga tjänster

Kontakta oss gärna för mer information